Innehåll

Rätt Bolagsrätt 2021 – Robert Sevenius

50/50-bolag

Definition

När två bolag äger lika stora andelar vardera (50 %) i ett tredje bolag så kallas det samägda bolaget ofta 50/50-bolag (”femtiofemtio-bolag”).

Det är relativt vanligt med 50/50-bolag eftersom många samarbeten och samriskföretag (joint venture) har en lika fördelning av ägandet mellan två entreprenörer och grundare. Även om det är otympligt från en rent bolagsrättslig utgångspunkt är det ofta en rimlig fördelning ur ett logiskt och ekonomiskt perspektiv. Går det att undvika en 50/50-fördelning kan det vara fördelaktigt på lång sikt.

50/50-bolag är problematiska ur ett styrningsperspektiv eftersom de kortsluter flera av aktiebolagslagens beslutsfunktioner i och med att båda aktieägare har Enkel majoritet. När aktieägarna inte är överens kan konflikten inte lösas genom lagens regler. Val av styrelse måste i sista hand avgöras via lottdragning vid lika röstetal. En aktieägare som förlorar lottdragningen kan därefter begära ny bolagsstämma varvid hela proceduren upprepas och bolaget lamslås av konflikten. Det uppstår många gånger konflikter med tiden vid ett lika delägarskap, Kompanjonkonflikter.

Därför är det i 50/50-bolag särskilt viktigt att reglera potentiella konfliktsituationer i ett Aktieägaravtal.

Eftersom ingen ägarmässigt har det bestämmande inflytande över bolaget uppstår normalt inte ett koncernförhållande för någondera av ägarna, förutsatt att inga av de andra situationerna i definitionen av koncern är tillämpliga. Det betyder att 50/50-bolaget inte är ett dotterbolag i lagens mening och de båda ägarna inte är moderbolag.

Lagar och regler

7 kap. 13 och 41 §§ aktiebolagslagen (2005:551)

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...