Innehåll

Rätt Bolagsrätt 2022 – Robert Sevenius

Aktiebolag

Definition

Aktiebolag är en associationsform (Association) är en så kallad kapitalassociation. I aktiebolaget är det kapitalet som samlats ihop för att bedriva verksamhet som ligger till grund för samverkan, inte de personer som slutit sig samman, som i andra associationsformer. Aktiebolagets kapitalfokuserade form underlättar finansieringen eftersom gruppen av delägare enkelt kan bytas ut under bolagets fortlevnad. Samtidigt har aktiebolag strikta bestämmelser rörande förändringar i kapitalet och aktierna, det vill säga andelarna i bolaget.

En central egenskap hos aktiebolag är att ägarna av aktierna inte har ett personligt ekonomiskt ansvar för bolagets skulder. Det finns därför inga skyldigheter för aktieägare att skjuta till pengar i bolaget annat än vid den första nyteckningen av aktier. Aktiebolag måste redan vid bildandet få ett aktiekapital, vilket skyddas av reglerna i aktiebolagslagen Kapitalskydd. Eftersom aktiebolagets kapitalregler syftar till att skydda bolagets fordringsägare är de i stor grad tvingande, det vill säga bolagets aktieägare eller andra kan inte förändra reglerna.

En annan viktig egenskap hos aktiebolag är det detaljrika regelverket för förvaltning och organisation. Aktiebolaget har i princip en obligatorisk struktur bestående av bolagsorgan och funktionärer för att möjliggöra beslutsfattande, kontroll, ledning och representation. Aktieägarna kan i viss utsträckning själva anpassa och utveckla denna struktur. Till exempel behöver inte mindre privata aktiebolag ha vare sig verkställande direktör eller revisor, medan det i börsbolag genom kompletterande regler krävs både valberedning och särskilda styrelseutskott.

Det finns två olika kategorier av aktiebolag: Privata aktiebolag och Publika aktiebolag. Det finns också särskilda typer av aktiebolag inom dessa kategorier (till exempel Svb-bolag) och andra former som delvis regleras vid sidan av aktiebolagslagen (till exempel Bankaktiebolag).