Rätt Bolagsrätt 2021 – Robert Sevenius

Apportbildning

Definition

Apportbildning kallas det när ett aktiebolag nybildas genom att en egendom som inte är pengar (Apportegendom) överförs till bolaget som betalning för aktier.

Apportbildning är relativt ovanligt och är en form av bolagsbildning som ibland har missbrukats. Bildning av ett aktiebolag beskrivs i detalj under Bilda aktiebolag. Vid apportbildning förändras några delar av processen, eftersom egendom ska föras över från aktietecknare till bolaget istället för att kontanta medel flyttas mellan bankkonton.

Kompletterande information vid apportbildning

Vid apportbildning ska registreringsansökan även innehålla följande handlingar (utöver den dokumentation som krävs vid vanlig bolagsbildning):

  • Stiftelseurkunden ska redogöra för apportegendomens värde, vem som betalar med apportegendom och eventuellt muntligt apportavtal.

  • Eventuellt skriftligt apportavtal (bestyrkt kopia).

  • Yttrande från revisor om apportegendomen, i original (se Apportegendom).

Tabell_2

Byte av bolagsform genom apport

Apportbildning kan bland annat användas för att ombilda en existerande rörelse som bedrivits i en annan företagsform till ett aktiebolag. I detta fall överför aktietecknaren hela eller del av rörelsen till bolaget vid bildandet. Vid denna typ av apportbildning ska även följande handlingar lämnas med registreringsansökan:

  • Om apportegendomen är en rörelse, de två senaste räkenskapsårens resultat- och balansräkningar.

  • Information om rörelsens resultat under tiden efter den senaste resultat- och balansräkningen.

Det finns omfattande regler beträffande överförandet av egendomen, dess värde och dess nytta för bolaget, eftersom det finns risker i samband med apportbildning, se Apportegendom.

Att bilda ett aktiebolag med kontant aktiebetalning för att kort därefter låta aktiebolaget köpa egendom från aktieägaren kallas Uppskjuten apport.

Lagar och regler

2 kap. 6-7, 18-19 och 23 §§ aktiebolagslagen (2005:551)