Innehåll

Rätt Bolagsrätt 2022 – Robert Sevenius

Association

Definition

En association är en civilrättslig sammanslutning av personer eller kapital. Fysiska och juridiska personer kan vara medlemmar eller delägare i associationer. Både bolag och föreningar är associationer. Associationer är typiskt sett långvariga rättsförhållanden.

Associationer bygger i grunden på att det existerar en överenskommelse om samverkan kring ett gemensamt syfte. Det första kriteriet för att en association ska föreligga är därför samverkan, det andra är att det finns ett gemensamt ändamål. Utöver dessa kriterier bör det även föreligga någon form av skyldighet för personerna att verka för det gemensamma ändamålet, det kan till exempel ske genom en kapitalinsats eller genom arbete.

Associationer kan vara öppna eller slutna. I en öppen association är medlemsantalet eller andelsantalet obestämt, i en sluten association är medlemsantalet eller andelarna fixerade.

  • Föreningar, som till exempel ekonomiska föreningar, är öppna associationer där medlemmar kan träda in eller avsluta sitt medlemskap, respektive tillskjuta eller återkräva andelar. Oavsett antal medlemmar eller andelar är överenskommelsen för samverkan oförändrad.

  • Bolag är slutna associationer, det vill säga medlemmar eller andelar är bestämda på förhand. Förändringar av medlemmar eller andelar kräver förändring av överenskommelsen om samverkan.

En association kan inneha rättslig status som juridisk person. Men inte alla associationer är det, exempelvis är enkla bolag inte juridiska personer.