Rätt Bolagsrätt 2021 – Robert Sevenius

Auktoriserad revisor

Definition

Auktoriserad revisor är en yrkesverksam revisor som har avlagt revisorsexamen och registrerats av Revisorsinspektionen.

Krav att ha auktoriserad revisor

I aktiebolag som har Revisor, bland annat publika aktiebolag, ska minst en av de revisorer bolagsstämman utser vara auktoriserad revisor om bolaget är ett börsbolag eller om bolaget uppfyller fler än ett av följande kriterier (under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren):

  • medelantalet anställda i bolaget uppgår till mer än 50,

  • balansomslutningen överstiger 40 miljoner kronor,

  • nettoomsättning överstiger 80 miljoner kronor.

Kriterierna för när ett bolag ska ha en auktoriserad revisor gäller även för en Koncern när koncernföretagen gemensamt uppnår samma nivåer. Bolagsverket kan istället för den auktoriserade revisorn besluta att bolaget får utse en viss godkänd revisor, Kvalificerad revisor.

Auktoriserad revisor

Grunderna som gör en person obehörig att vara revisor finns i aktiebolagslagen. Utöver dessa ställer revisorslagen upp ytterligare krav för auktoriserade revisorer. En auktoriserad revisor ska

  1. yrkesmässigt utöva revisionsverksamhet,

  2. vara bosatt i Sverige eller en annan stat inom EES,

  3. varken vara i konkurs, ha näringsförbud, ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken, vara förbjuden att lämna biträde enligt lagen om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall eller vara föremål för någon motsvarande rådighetsinskränkning i en annan stat,

  4. ha den utbildning och erfarenhet som behövs för revisionsverksamhet,

  5. hos Revisorsinspektionen ha avlagt revisorsexamen, och

  6. vara redbar och i övrigt lämplig att utöva revisionsverksamhet.

Revisorsinspektionen auktoriserar revisorer och för in dem i ett register, revisorsregistret. En sådan registrering gäller i fem år och därefter måste ansökan göras på nytt.

Auktoriserade revisorer måste ha avlagt en revisorsexamen. Förutsättningarna för att få avlägga examen är teoretiska högskolestudier med inriktning mot företagsekonomi samt praktisk utbildning i revisionsyrket. För en auktorisation krävs att revisorn ska ha en magisterexamen och minst fem års praktisk erfarenhet av revisionsyrket. Revisorsexamen är avsedd att säkerställa att revisorn har tillräckliga teoretiska kunskaper för att utföra lagstadgad revision och förmåga att i praktiken tillämpa sådana kunskaper i revisionsarbetet.

Utöver registrering hos Revisorsinspektionen är många av revisorerna medlemmar i revisors- och rådgivarföreningen FAR. Medlemskap förutsätter bland annat att personen är verksam inom ett revisions- eller redovisningsföretag, gjort sig känd för sin redbarhet och i övrigt bedöms lämplig samt förklarat sig villig att följa föreningens yrkesetiska regler (som överensstämmer med internationella regler på området).

Lagar och regler

9 kap. 13-15 §§ aktiebolagslagen (2005:551)

11 kap. 7 § föräldrabalken (1949:381)

lagen (1985:354) om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall

Se även

Revisor

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...