Rätt Bolagsrätt 2021 – Robert Sevenius

Avstämningsregister

Definition

Avstämningsregister är ett elektroniskt register vilket består av avstämningskonton som läggs upp för ägare av finansiella instrument, vilka registreras enligt lagen om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Avstämningskontona innehåller uppgift om bland annat aktieägares namn, personnummer och postadress. Avstämningsregistret innehåller vidare information om aktiernas antal och villkor knutna till aktierna.

Endast aktier i avstämningsbolag får registreras i avstämningsregister. Registren förs av en värdepapperscentral (för närvarande i Sverige endast Euroclear Sweden).

Avstämningsregisters offentlighet

Aktieboken, baserad på avstämningsregistret, ska hållas tillgänglig för allmänheten. Ett aktiebolags aktiebok är en publikt tillgänglig handling. Enligt aktiebolagslagen ska avstämningsbolaget och värdepapperscentralen hålla en utskrift av aktieboken tillgänglig för alla som vill ta del av den. Utskriften får inte vara äldre än tre månader. En helt aktuell utskrift kan tillhandahållas mot ersättning. Denna offentliga tillgång till uppgifter om aktieägare i avstämningsbolag kan inkräkta på integriteten hos privatpersoner. Därför finns en tröskel för vilken information som kan lämnas ut. Utskriften får inte innehålla uppgifter om en enskild aktieägare som äger 500 eller färre aktier i avstämningsbolaget.

EU:s dataskyddsförordning är tillämplig på avstämningsregister och värdepapperscentralen är personuppgiftsansvarig. Det innebär att värdepapperscentralen ska se till att behandlingen av personuppgifterna är lagenlig och att uppgifterna hanteras säkert. Personuppgiftsansvaret är straff- och skadeståndssanktionerat, Personuppgiftsansvar.

Lagar och regler

5 kap. 19 § aktiebolagslagen (2005:551)

4 kap. 10 § lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...