Rätt Bolagsrätt 2021 – Robert Sevenius

Årsredovisning

Definition

Årsredovisningen är den centrala finansiella rapport för vissa kategorier av bolag som bland annat innehåller den resultat- och balansräkning som ska fastställas av årsstämman.

Bolagets årsredovisning styrs av årsredovisningslagen efter att de flesta redovisningsregler utmönstrats från aktiebolagslagen. Årsredovisningen består i grunden av resultaträkning, balansräkning, noter till räkenskaperna och förvaltningsberättelse. I större bolag ska årsredovisningen även innehålla finansieringsanalys och koncernredovisning. I börsbolag ska förvaltningsberättelsen dessutom innehålla en bolagsstyrningsrapport, men bolagsstyrningsrapporten kan också lämnas som en separat handling.

Årsredovisningen ska vara skriven på svenska.

Se uppslagsordet Årsredovisning, innehåll i Redovisa Rätt.

Bolag som är skyldiga att upprätta årsredovisning

De bolagsformer som ska avsluta sin löpande bokföring med en årsredovisning är huvudsakligen följande:

 • aktiebolag,

 • handelsbolag i vilka en eller flera juridiska personer är delägare,

 • bolag som självständigt eller som moderbolag i en koncern uppfyller mer än ett av följande villkor:

 • medelantalet anställda i bolaget har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50,

 • bolagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 40 miljoner kronor,

 • bolagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 80 miljoner kronor.

Andra bolag ska avsluta sin löpande bokföring med ett årsbokslut.

Undertecknande av årsredovisningen

Årsredovisningen ska undertecknas av samtliga ledamöter i ett aktiebolags styrelse. Om en verkställande direktör blivit utsedd ska han eller hon också underteckna årsredovisningen.

Det är den styrelse och den verkställande direktör som är utsedda vid dagen för undertecknandet som ska skriva på årsredovisningen, det vill säga den sittande styrelsen undertecknar årsredovisningen. Även arbetstagarledamöter ska skriva på. Det finns inte möjlighet att lämna fullmakt för annan att skriva på årsredovisningen utan det ska göras personligen av var och en av ledamöterna.

Om en styrelsesuppleant ersätter en ledamot vid undertecknandet ska det framgå att personen skrivit på årsredovisningen i egenskap av styrelsesuppleant.

En ledamot av styrelsen eller verkställande direktör har inte rätt att vägra skriva under årsredovisningen. Om ledamoten har en avvikande mening kan ledamoten begära att få denna antecknad i styrelsens protokoll och att protokollet fogas till årsredovisningen, men han eller hon kan inte vägra att skriva under årsredovisningen. Om ledamoten inte skriver på årsredovisningen riskerar han eller hon skadeståndsansvar för fördröjningen och de följdkostnader som uppstår (se nedan).

Tänk på

Bolagsverket kräver egentligen inte att en årsredovisning ska vara undertecknad av styrelsen när den skickas in utan förlitar sig på fastställelseintyget. Det är alltså tillräckligt att en företrädare på handlingen skriftligen intygar att årsredovisningen är underskriven av alla ledamöter. Det normala är dock att den inlämnande årsredovisningen är en kopia av den undertecknade handlingen.

Om bolagsrevisor blivit utsedd ska även han eller hon underteckna årsredovisningen. På årsredovisningen ska revisorn skriva att han eller hon lämnat en revisionsberättelse om årsredovisningen (en så kallad revisorspåteckning) samt skriva under denna anteckning.

Undertecknandet sker med egenhändiga namnteckningar som ska följas av namnförtydligande. På sidan för undertecknandet ska även datumet då undertecknandet ägde rum finnas med.

I handelsbolag ska årsredovisningen undertecknas av samtliga obegränsat ansvariga delägare, det vill säga kommanditdelägare behöver inte underteckna årsredovisningen. I andra bolag ska årsredovisningen undertecknas av den redovisningsskyldiga eller dennas ställföreträdare.

Fastställelseintyg

På den bestyrkta kopian av årsredovisningen som skickas in till Bolagsverket ska en styrelseledamot eller den verkställande direktören skriva ett så kallat fastställelseintyg. Det är inte möjligt att delegera undertecknandet till annan person genom fullmakt eller liknande. Fastställelseintyget är en försäkran om att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämman. Intyget ska innehålla datum för årsstämman samt information om hur den sammanlagda vinsten eller förlusten har behandlats.

Intyget kan skrivas på valfri sida i årsredovisningen, men det är normalt att intyget skrivs på den första sidan av årsredovisningen.

Fastställelseintyget ska avlämnas i original och vara undertecknat för hand tillsammans med datum och namnförtydligande.

Tabell_A2

Registrering av årsredovisning

Årsredovisningen ska registreras hos Bolagsverket. Registreringen måste ske genom postförsändelse, det är för närvarande alltså inte möjligt att elektroniskt registrera ett bolags årsredovisning, Digital årsredovisning.

Bolagsverket gör en legalitetskontroll av årsredovisningen. De gör ingen kontroll av innehållet och har heller inget ansvar för innehållet. Bolagsverket kontrollerar bland annat:

 • att årsredovisningen innehåller de delar den ska innehålla,

 • att samtliga styrelseledamöter och eventuellt verkställande direktör har skrivit under,

 • att det finns ett fastställelseintyg,

 • om aktiebolaget har krav på revision, att det finns en revisionsberättelse och att en behörig revisor har undertecknat årsredovisningen.

Tidsramar och förseningsavgifter hos Bolagsverket

Årsredovisningen ska ha kommit in till Bolagsverket inom en månad efter den bolagsstämma som fastställde balansräkningen och resultaträkningen. Det betyder att årsredovisningen måste vara inne senast sju månader efter varje räkenskapsårs slut. Ett aktiebolag som har krav på revision ska samtidigt också skicka in revisionsberättelse.

Det är en bestyrkt kopia med ett fastställelseintyg i original som ska skickas till Bolagsverket. Årsredovisning och eventuell revisionsberättelse skickas till:

Arsredovisning_1

Bolagsverket kan inte ge förlängd tid för inlämnande av årsredovisning.

Årsredovisning ska alltså kommit Bolagsverket till handa senast vid utgången av tidsfristen. Det innebär att bolaget måste räkna med att postgången till Sundsvall tar viss tid.

Ett bolag kan kontrollera om en årsredovisning kommit in till Bolagsverket genom att skriva in bolagets organisationsnummer i sökfönstret på Bolagsverkets webbplats för ärenderegistrering: https://sokarende.bolagsverket.se/mia/.

Det finns en möjlighet för bolag som är ute i sista minuten att avisera att årsredovisningen är på väg genom att skicka den med e-post till Bolagsverket på arsredovisning@bolagsverket.se. Bolaget står risken för att myndigheten inte kan öppna eller läsa innehållet i bifogade filer. Bolaget ska samtidigt som e-postmeddelandet skickas även skicka handlingarna med vanlig post, eftersom Bolagsverket måste ha årsredovisningen som en bestyrkt kopia och fastställelseintyget i original. Om det finns felaktigheter, ofullständigheter eller filerna inte kan läsas kan bolaget få betala förseningsavgift trots att e-postmeddelandet kommit till Bolagsverket före tidsfristens slut.

Att tänka på när en årsredovisning skickas med e-post till Bolagsverket:

 • Skriv företagets organisationsnummer i ämnesraden.

 • Skicka årsredovisningen som bifogad fil i PDF-format.

 • Skicka endast en årsredovisning per e-postmeddelande.

Om inte årsredovisning och i förekommande fall revisionsberättelse kommit in i tid är bolaget skyldigt att betala förseningsavgifter enligt följande tabell för år 2021.

Arsredovisning_2

I vissa fall kan dessutom den som inte upprättat en årsredovisning i rätt tid åtalas för bokföringsbrott.

Lagar och regler

7 kap. 10 § aktiebolagslagen (2005:551)

6 kap. 1-2 § bokföringslagen (1999:1078)

2 kap. 1 och 7 §§, 8 kap. 3 § årsredovisningslagen (1995: 1554)

11 kap. 5 § brottsbalken (1962:700)

Se även

Årsstämma

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...