Innehåll

Rätt Bolagsrätt 2022 – Robert Sevenius

Årsstämmobeslut

Definition

Årsstämmobeslut är en benämning på de tre beslut som är obligatoriska vid Årsstämma, det vill säga beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning, beslut om bolagets vinst eller förlust samt beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.