Innehåll

Rätt Bolagsrätt 2021 – Robert Sevenius

Återupptagen verksamhet i likvidation

Ett aktiebolag som trätt i likvidation kan under vissa förutsättningar avbryta likvidationen och återuppta sin verksamhet.

Det är bolagsstämman som beslutar att verksamheten ska återupptas trots att bolaget håller på att likvideras. Återupptagen verksamhet kan inte förekomma efter det att slutfördelning (skifte) av överskjutande tillgångar till aktieägarna har skett. Bolaget får inte heller vara i en situation där det krävs tvångslikvidation på grund av kapitalbrist, det vill säga det egna kapitalet måste uppgå till minst samma belopp som aktiekapitalet.

Möjligheten att återuppta verksamheten finns om likvidationen har uppkommit av följande skäl:

  • Frivilligt beslut om likvidation.

  • Domstolsbeslut om likvidation på grund av kapitalbrist.

  • Bolagets konkurs avslutas med överskott eller konkursförfarandet läggs ned.

  • Bolagets konkursbo får egendom återställd genom ackord.

Beslutet att återuppta verksamheten får inte verkställas förrän det registrerats hos Bolagsverket.

Om stämman beslutat att återuppta verksamheten ska likvidatorn anmäla detta till Bolagsverket. Stämman måste samtidigt ha valt styrelse och detta ska ingå i anmälan. Bolagsverket har ingen blankett för denna anmälan. Avgiften för återupptagen verksamhet är 500 kronor för år 2021.

Lagar och regler

25 kap. 45 § aktiebolagslagen (2005:551)

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...