Rätt Bolagsrätt 2021 – Robert Sevenius

Begära bolagsstämma

 

Det är normalt sett styrelsen som initierar och kallar till bolagsstämma, men det finns några situationer där bolagsstämman kan initieras på andra sätt.

Begäran hos Bolagsverket

Om inte Årsstämma eller annan Ordinarie bolagsstämma hålls inom föreskriven tid kan vissa berörda personer begära att stämman ska hållas. Om en stämma som ska hållas enligt aktiebolagslagen, bolagsordningen eller tidigare stämmobeslut inte sammankallas kan en aktieägare, revisor, enskild styrelseledamot eller verkställande direktör ansöka hos Bolagsverket om att stämman ska sammankallas.

Det gäller till exempel om:

  • Årsstämman inte hålls inom sex månader från räkenskapsårets utgång.

  • Den extra stämman som begärts hos styrelsen inte sammankallas (se nedan).

  • Beslut fattas om Fortsatt bolagstämma och den inte hålls i tid.

När det är Bolagsverket som kallar till stämma kan de avvika från de kallelsesätt som föreskrivs i bolagets bolagsordning.

Ansökan görs med Bolagsverkets blankett nr 717, Ansökan om att Bolagsverket kallar till stämma. Ansökan kostar inget. Bolaget (inte den som gör ansökan) ska dock betala Bolagsverket för kostnaderna för kallelsen, till exempel porto och tidningsannonser.

Till ansökan måste den som ansöker bifoga förslag till dagordning samt förslag på tid och plats för stämman.

Initiativ till extra bolagsstämma

En extrastämma kan begäras av en revisor i bolaget eller av ägare till minst 10 % av samtliga aktier i bolaget. Om revisorn eller minoritetsaktieägarna vill ha extrastämma ska detta skriftligen begäras hos styrelsen som då är skyldig att sammankalla den enligt normala kallelseregler.

Det föreligger dock en begränsning för denna initiativrätt i att extrastämman måste röra ett angivet ärende. Begäran om extra stämma måste alltså ha till syfte att avgöra en relevant angelägenhet som kan bli föremål för ett stämmobeslut och kan inte användas för att bara ställa frågor eller få information om bolaget. Ärendet kan till exempel gälla att ge uppdrag till eller ta emot rapport från Särskild granskning.

Lagar och regler

7 kap. 13 och 17 §§ aktiebolagslagen (2005:551)

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...