Rätt Bolagsrätt 2022 – Robert Sevenius

Begära bolagsstämma

 

Det är normalt sett styrelsen som initierar och kallar till bolagsstämma, men det finns några situationer där bolagsstämman kan initieras på andra sätt.

Begäran hos Bolagsverket

Om inte Årsstämma eller annan Ordinarie bolagsstämma hålls inom föreskriven tid kan vissa berörda personer begära att stämman ska hållas. Om en stämma som ska hållas enligt aktiebolagslagen, bolagsordningen eller tidigare stämmobeslut inte sammankallas kan en aktieägare, revisor, enskild styrelseledamot eller verkställande direktör ansöka hos Bolagsverket om att stämman ska sammankallas.

Det gäller till exempel om:

  • Årsstämman inte hålls inom sex månader från räkenskapsårets utgång.

  • Den extra stämman som begärts hos styrelsen inte sammankallas (se nedan).

  • Beslut fattas om Fortsatt bolagstämma och den inte hålls i tid.

När det är Bolagsverket som kallar till stämma kan de avvika från de kallelsesätt som föreskrivs i bolagets bolagsordning.

Ansökan görs med Bolagsverkets blankett nr 717, Ansökan om att Bolagsverket kallar till stämma. Ansökan kostar inget. Bolaget (inte den som gör ansökan) ska dock betala Bolagsverket för kostnaderna för kallelsen, till exempel porto och tidningsannonser.

Till ansökan måste den som ansöker bifoga förslag till dagordning samt förslag på tid och plats för stämman.

Initiativ till extra bolagsstämma

En extrastämma kan begäras av en revisor i bolaget eller av ägare till minst 10 % av samtliga aktier i bolaget. Om revisorn eller minoritetsaktieägarna vill ha extrastämma ska detta skriftligen begäras hos styrelsen som då är skyldig att sammankalla den enligt normala kallelseregler.

Det föreligger dock en begränsning för denna initiativrätt i att extrastämman måste röra ett angivet ärende. Begäran om extra stämma måste alltså ha till syfte att avgöra en relevant angelägenhet som kan bli föremål för ett stämmobeslut och kan inte användas för att bara ställa frågor eller få information om bolaget. Ärendet kan till exempel gälla att ge uppdrag till eller ta emot rapport från Särskild granskning.

Lagar och regler

7 kap. 13 och 17 §§ aktiebolagslagen (2005:551)