Rätt Bolagsrätt 2022 – Robert Sevenius

Biträde på bolagsstämma

Definition

Biträde kallas en rådgivare som en aktieägare har med sig till en bolagsstämma. Även ett ombud för en aktieägare kan ha med sig ett biträde.

En aktieägare (eller aktieägares ombud) har rätt att ha med högst två biträden. Det finns olika skäl till varför en aktieägare kan vilja ha med ett biträde, exempelvis kan ärenden på stämman kräva specialkompetens. Trots att det ofta talas om ”sakkunnigt biträde” finns inga krav på att biträde ska vara sakkunnigt eller ha någon särskild kvalifikation. Aktieägaren får alltså ta med sig ett biträde som ”moraliskt stöd”, exempelvis vid befarade konflikter på stämman.

Yttranderätt

Aktieägaren och biträdet får själva avgöra hur de ska samverka på stämman. Biträdena har rätt att yttra sig vid stämman. Exempelvis kan biträdet ge aktieägaren råd och påpekanden under stämman eller så kan han eller hon med aktieägarens samtycke tala på stämman när så ges tillfälle. Biträdet kan dock inte rösta på bolagsstämman eller utöva andra aktierättigheter.

Föranmälan

I bolagsordning kan föreskrivas att antalet biträden för aktieägare ska anmälas i förväg i enlighet med det förfarande som gäller för föranmälan. Det är dock i sådant fall bara information om antalet biträden som behöver föranmälas, inte biträdets namn eller annan information.

Tänk på

Bolaget kan inte kräva att biträde till ombud ska föranmälas. Ett ombud för en aktieägare kan behöva anlitas plötsligt och det finns därför anledning att underlätta för att denna person får medföra rådgivare till stämman vid behov.

Röstlängden som upprättas vid bolagsstämman ska innehålla information om aktieägarens eller ombudets biträden, inklusive biträdenas namn.

Lagar och regler

7 kap. 5 och 29 §§ aktiebolagslagen (2005:551)