Innehåll

Rätt Bolagsrätt 2022 – Robert Sevenius

Bolagisering

Bolagisering är ett allmänt uttryck som vanligt innebär att en verksamhet som drivs i offentlig eller ideell regi omstöps så den ägs i bolagsform, vanligtvis ett aktiebolag. Bolagisering kan även användas med betydelsen att ett företag delas upp i flera självständiga bolag. Om ett större bolag avskiljer och säljer en affärsgren används ibland termen avknoppning (jämför Delning).

Bolagiseringen föregår ofta någon form av ägarspridning eller försäljning där en eller flera tidigare utomstående parter får möjlighet att investera i bolaget, Privatisering.

Motsatsen till bolagisering kan sägas vara att flera verksamheter eller bolag förs samman till en enda juridisk enhet genom en inkråmsöverlåtelse eller Fusion.