Innehåll

Rätt Bolagsrätt 2021 – Robert Sevenius

Bolagsformer

 

I grunden finns endast tre former av bolag (aktiebolag, handelsbolag och enkelt bolag), men bolagsformerna har flera underkategorier. Det finns också några mer ovanliga bolagsformer som Tyst bolag och Partrederi. Företag och affärsmässig verksamhet kan bedrivas i flera olika former som inte är bolag, till exempel som en ekonomisk förening. Inte heller Enskild firma är en bolagsform, utan en skattemässig verksamhetsform.

Den vanligaste av bolag är aktiebolag. Aktiebolag delas in i två huvudsakliga bolagskategorier (Privata aktiebolag och Publika aktiebolag), beroende på om de kan rikta sig till allmänheten för att sprida aktier eller inte. En särskild form av privata bolag är Svb-bolag, bolag med särskild vinstutdelningsbegränsning. Avstämningsbolag är ett aktiebolag som har ett avstämningsförbehåll i sin bolagsordning, vilket möjliggör elektronisk hantering av bolagets aktier och aktiebok. Börsbolag (eller aktiemarknadsbolag) är ett avstämningsbolag vars aktier handlas på en reglerad marknadsplats för värdepapper. För att aktierna ska kunna köpas och säljas på en reglerad marknad krävs att bolaget är publikt.

Handelsbolag är också en viktig form av bolag. Handelsbolag finns även i en underkategori, Kommanditbolag.

Enkla bolag är en vanlig form av bolag, men relativt ovanlig för näringsverksamhet, som kan uppstå spontant utan registrering, se Enkelt bolag. Registrering kan dock ske hos Bolagsverket och Skatteverket, vilket bland annat görs för att få ett organisationsnummer.

Val av företagsform

En viktig fråga för alla företagare är vilken bolagsform som passar verksamheten som ska startas och utvecklas. Det är i de flesta fall möjligt att byta företags- eller bolagsform, men det föranleder ofta överlåtelser och får skattemässiga effekter. Det är därför bra om verksamheten läggs in i lämplig bolagsform redan från början.

Även om det finns många regler att tänka på vid valet kan följande översiktliga guide till företagsformer vara till hjälp (tabellen innehåller inte bara bolag).

Områden

Enskild firma

Enkelt bolag

Handelsbolag

Aktiebolag

Ekonomisk förening

Juridisk person

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

Minsta antal ”ägare”

En fysisk person endast

Två

Två

En

Tre

Ansvar

Näringsidkaren ansvarig för företaget

Bolagsmännen ansvariga för företaget

Bolagsmännen solidariskt ansvariga med företaget

Aktieägarna inte ansvariga för företaget

Medlemmarna inte ansvariga för företaget

Lägsta kapitalkrav

Nej

Nej

Nej

25 000 kr*

Ja, kontanter eller arbete

Företrädare

Närings-idkaren

Bolagsmännen

Bolagsmännen

Styrelsen

Styrelsen

Registrering

Skatteverket

Bolagsverket och Skatteverket (frivilligt)

Bolagsverket och Skatteverket

Bolagsverket och Skatteverket

Bolagsverket och Skatteverket

Namnskydd

Länet

Länet

Länet

I hela landet

I hela landet

Skatteform

F-skatt eller FA-skatt

F-skatt eller FA-skatt för bolagsmännen

F-skatt (företaget), SA-skatt (bolags-männen)

F-skatt (företaget),

A-skatt (anställda)

F-skatt (företaget),

A-skatt (anställda)

Fördelning av vinst

Närings-idkaren

Enligt avtal eller lika fördelning

Enligt avtal eller lika fördelning

Utdelning till aktieägarna

Återbäring till medlemmarna

Bokslut

Årsbokslut

Nej (hos bolagsmännen)

Årsredovisning (om juridiska personer är ägare)

Årsredovisning

Årsredovisning

Revisor

Nej

Nej

Normalt sett inte

Beroende på storlek

Ja

Se även beskrivningar under respektive bolagsform.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...