Innehåll

Rätt Bolagsrätt 2022 – Robert Sevenius

Bolagsledning

Definition

Enligt aktiebolagslagens terminologi består den fasta bolagsledningen av Styrelse och i förekommande fall Verkställande direktör. I bolagsledningen kan även ingå Vice verkställande direktör och Särskild firmatecknare.

I många sammanhang syftar dock bolagsledning på företagsledningen, bestående av den verkställande direktören och Ledande befattningshavare som sköter bolagets löpande verksamhet. Exempelvis använder regelverket svensk kod för bolagsstyrning begreppet bolagsledning i den senare betydelsen. För att skilja på begreppen bör begreppet bolagsledning i formella sammanhang använda den tydliga aktiebolagsrättsliga definitionen.

Lagar och regler

8 kap. aktiebolagslagen (2005:551)

9 pkt. svensk kod för bolagsstyrning (2020:1)