Rätt Bolagsrätt 2021 – Robert Sevenius

Bolagsorgan

Definition

Bolagsorgan är de enheter inom ett bolag som gör att bolagets olika funktioner kan upprätthållas. Ett bolag behöver kunna fatta beslut, förvalta och organisera bolagets angelägenheter, utföra olika rättshandlingar och granska räkenskaperna. De funktionärer (ibland kallade organledamöter) som utför dessa aktiviteter är alltså grupperade i olika organ.

Aktiebolagets bolagsorgan brukas sägas vara fyra till antalet:

  • bolagstämma,

  • revisor,

  • styrelse, och

  • verkställande direktör.

Reglerna om bolagsorganen innehåller bland annat tillsättningen av organets funktionärer, dess roll och arbetsuppgifter samt funktionärernas ansvar.

Bolagsorganen har både olika organisatorisk ställning och olika funktioner i aktiebolaget, som i princip är ömsesidigt uteslutande. Den hierarkiska uppdelningen av bolagsorganen innebär att ett högre bolagsorgan formellt sett kan råda över ett lägre organs beslut.

En återkommande praktisk fråga är vilken bolagsrättslig status och inflytande enheter har som inte regleras av aktiebolagslagen. Det finns en mängd enheter i aktiebolag och koncerner som inte direkt regleras av aktiebolagslagen, bland andra Koncernchef, koncernledning, divisionsstyrelse och arbetsutskott. Vissa enheter är reglerade utanför aktiebolagslagen, till exempel Valberedning som regleras av svensk kod för bolagsstyrning. Andra är rent praktiskt tillkomna, till exempel koncernchef. Ur bolagsrättsligt perspektiv måste sådana enheter som inte regleras av aktiebolagslagen hanteras antingen genom reglerna om aktieägarnas förmåga att ändra bolagets Bolagsordning eller genom reglerna om styrelsens rätt att organisera bolagets förvaltning, Styrelsens arbetsuppgifter.

Andra organ

En liknande fråga är om organens antal antingen kan ökas eller minskas på annat sätt än genom lag. Det är möjligt för bolag att instifta nya organ, vilket indirekt framgår av styrelsens uppgift att organisera bolagets förvaltning. På basis av den terminologi som etableras i bolagsstyrningen kallas dock ofta organ som styrelsen instiftar ”utskott”, bland annat Ersättningsutskott och Revisionsutskott.

En omdebatterad fråga är om bolagsstämman mer permanent kan inrätta nya organ genom förändringar av bolagsordningen eller annan ordning. Det är numera vanligt att aktiebolag bildar en Valberedning (bolag som följer svensk kod för bolagsstyrning bör ha en valberedning) och därmed inrättar en bolagsstyrningsstruktur som liknar föreningslivets. Det borde alltså finnas stora möjligheter att ordna bolagsstyrningen i aktiebolag med unika enheter, kalla dem bolagsorgan eller ej. I näringslivsdebatten finns farhågor för ”ett femte bolagsorgan”, det vill säga en enhet som förändrar de fyra lagstadgade bolagsorganens inbördes maktbalans och ansvar, exempelvis genom att överpröva styrelsens arbete.

Lagar och regler

8 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551)

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...