Innehåll

Rätt Bolagsrätt 2022 – Robert Sevenius

Bolagssekreterare

I utländsk bolagsrätt förekommer ibland en permanent inrättad roll som bolagssekreterare med uppgift att bland annat se till att styrelsearbetet sköts och dokumenteras på det sätt som förutsätts enligt lag och andra bestämmelser. I svensk bolagsrätt saknas en fast roll som bolagssekreterare. Det har från tid till annan föreslagits att denna roll inrättas även i Sverige.

I svenska bolag får ofta bolagsjuristen eller VD-assistenten sköta en liknande funktion med tonvikt på de administrativa förberedelserna och uppföljningen av de bolagsrättsliga aktiviteterna. Men i de fallen är sekreteraren helt underställd verkställande direktören, vilket skapar en intressekonflikt utifrån bolagsstyrningsperspektiv.

Om ett svenskt bolag inför en permanent sekreterarfunktion i styrelsen bör det regleras i Arbetsordning för styrelsen.