Innehåll

Definition

Borgenärsbrott är kriminaliserade aktiviteter som medför att borgenärer skadas, förlorar rättigheter eller på andra sätt missgynnas när ett låntagande bolag (gäldenären) är på obestånd eller riskerar att hamna i en sådan situation.

Det finns tre brottskategorier som utgör de egentliga borgenärsbrotten:

  • Oredlighet och vårdslöshet mot borgenärer: ett skuldsatt bolag som är, eller riskerar att hamna, på obestånd och agerar på ett sätt som kan innebära skada för fordringsägarna. Det kan ske till exempel genom att göra sig av med egendom eller lämna felaktiga uppgifter om sina tillgångar.

  • Otillbörligt gynnande av borgenär: ett bolag som står i skuld till flera fordringsägare låter bli att betala vissa av dem, trots att de andra borgenärerna har samma rätt till betalning. Det räcker med att det finns en påtaglig risk att andra borgenärers rätt till betalning minskar.

  • Försvårande av konkurs eller exekutiv förrättning: ett skuldsatt bolag lämnar felaktiga uppgifter om tillgångar och skulder i samband med konkurs eller annan exekutiv förrättning. Brottsbeskrivningen inkluderar även att hindra att egendom tas i anspråk för betalning.

Påföljderna för borgenärsbrotten är för normalgraden böter eller fängelse i högst två år. För grova brott är straffskalan fängelse i lägst sex månader och högst sex år.

Lagar och regler

11 kap. 1-2 och 4 §§ brottsbalken (1962:700)