Innehåll

 

Delningsvederlaget är ersättningen till aktieägarna i det överlåtande bolaget. Delningsvederlaget kan vara aktier i övertagande bolag eller kontanter. Om vederlaget innehåller en kontantdel måste dock minst hälften av det sammanlagda värdet utgöras av aktier i övertagande bolag. Vederlaget måste vara proportionerligt till det förutvarande aktieinnehavet, det vill säga det ska fördelas mellan aktieägarna i det överlåtande bolaget i förhållande till storleken av deras innehav, i annat fall kan det strida mot Generalklausulerna.

Aktieägarna kan avstå från delningsvederlaget genom att samtliga aktieägare är överens om att sätta vederlaget till noll. Med samtliga aktieägares samtycke kan delningsvederlaget även avvika från den proportionerliga fördelningen i förhållande till aktieinnehav ( SAS-principen).

Information i delningsplanen

Den gemensamma delningsplan som ska upprättas av bolagens styrelser ska innehålla följande uppgifter om delningsvederlaget:

  • Antal aktier i övertagande bolag som lämnas i utbyte för ett visst antal aktier i överlåtande bolag

  • Eventuellt kontantbelopp om kontant ersättning ska betalas

  • Eventuell redogörelse för skäl att inget vederlag ska lämnas

  • Tidpunkt och eventuella övriga villkor som gäller när vederlaget lämnas till aktieägare i överlåtande bolag

  • Tidpunkt och på vilka villkor aktiedelen av vederlaget ger rätt till utdelning