Rätt Bolagsrätt 2022 – Robert Sevenius

Dödande av aktiebrev

Definition

Dödande av aktiebrev är den utdragna process som upphäver aktiebrevets legitimation (det vill säga att själva pappret är tillräckligt bevis för att innehavaren har rätt till aktierna). Dödningsprocessen används om ett aktiebrev tappats bort eller förlorats på annat sätt. Ansökning om dödning sker hos Bolagsverket. Processen tar minst ett år (se nedan).

Tänk på

Ofta sägs att man ”dödar aktier”, men själva aktien (det vill säga rättigheterna gentemot bolaget) dödas inte, utan det är aktiebrevet som upphör att gälla. Aktien existerar alltså och den som enligt aktieboken är införd som aktieägare kan alltså utöva rättigheterna gentemot bolaget under och efter processen.

Den tillämpliga lagen (lagen om dödande av förkommen handling) är en generell lag som bland annat är tillämplig på dödande av aktiebrev och innehåller regler för myndigheterna som tar hand om förfarandet samt de som berörs av handlingen.

Ansökan om dödande

Ansökan om dödande av aktiebrev ska undertecknas av den som förlorat aktiebrevet eller en person med fullmakt från denna. Det är alltså den person som faktiskt fått aktiebrevet i sin besittning men som därefter förlorat det som ska göra ansökan. Om det är en tidigare aktieägare som tappat aktiebrevet ska denna person göra ansökan, ansökan kan inte göras av den som skulle ha övertagit aktiebrevet.

Processen att döda ett aktiebrev

Steg

Aktivitet

Handlingar/lagrum

1.

Borttapparen av aktiebrevet fyller i Bolagsverkets blankett 808 och betalar in ansökningsavgiften 950 kronor till Bolagsverket. Inbetalningen ska ange anmälarens namn. Ansökan kan även undertecknas av person med fullmakt (fullmakten i original ska biläggas ansökan).

Bolagsverkets blankett nr 808, Ansökan om dödande av aktiebrev som kommit bort, inklusive bilagor:

• Eventuella kopior av aktiebrev eller andra aktiebrev rörande samma aktieslag.

• Kopior av aktiebok som tar upp de aktiebrev som kommit bort.

2.

Bolagsverket meddelar bolaget som gett ut aktiebrevet om att ansökan om dödning av ett eller flera aktiebrev lämnats in.

 

3.

Bolagsverket publicerar ett föreläggande i Post- och Inrikes Tidningar. Föreläggandet innehåller en beskrivning av aktiebrevet och att det är sannolikt att aktiebrevet förkommit. Här uppmanas även den som har brevet eller kunskap om detta att anmäla det till Bolagsverket senast en angiven dag ett år efter publiceringen.

Post- och Inrikes Tidningar

4.

Efter att anmälningsfristen löpt ut, och ingen information kommit till kännedom, fattar Bolagetsverket beslut om att döda aktiebrevet.

 

Steg

Aktivitet

Handlingar/lagrum

5.

Beslutet skickas till den som ansökt om dödandet. Den som tappat bort handlingen kan göra sin rätt gällande utan att handlingen visas upp.

11 § lagen om dödande av förkommen handling

6.

När aktiebrevet dödats kan aktieägaren begära hos bolaget att på nytt få ut aktiebrev för sina aktier. Det nya aktiebrevet ska ange att det ersätter ett tidigare aktiebrev.

12 § lagen om dödande av förkommen handling

ABL 6:6

Lagar och regler

6 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551)

11-12 §§ lagen (2011:900) om dödande av förkommen handling