Rätt Bolagsrätt 2021 – Robert Sevenius

Dödande av aktiebrev

Definition

Dödande av aktiebrev är den utdragna process som upphäver aktiebrevets legitimation (det vill säga att själva pappret är tillräckligt bevis för att innehavaren har rätt till aktierna). Dödningsprocessen används om ett aktiebrev tappats bort eller förlorats på annat sätt. Ansökning om dödning sker hos Bolagsverket. Processen tar minst ett år (se nedan).

Tänk på

Ofta sägs att man ”dödar aktier”, men själva aktien (det vill säga rättigheterna gentemot bolaget) dödas inte, utan det är aktiebrevet som upphör att gälla. Aktien existerar alltså och den som enligt aktieboken är införd som aktieägare kan alltså utöva rättigheterna gentemot bolaget under och efter processen.

Den tillämpliga lagen (lagen om dödande av förkommen handling) är en generell lag som bland annat är tillämplig på dödande av aktiebrev och innehåller regler för myndigheterna som tar hand om förfarandet samt de som berörs av handlingen.

Ansökan om dödande

Ansökan om dödande av aktiebrev ska undertecknas av den som förlorat aktiebrevet eller en person med fullmakt från denna. Det är alltså den person som faktiskt fått aktiebrevet i sin besittning men som därefter förlorat det som ska göra ansökan. Om det är en tidigare aktieägare som tappat aktiebrevet ska denna person göra ansökan, ansökan kan inte göras av den som skulle ha övertagit aktiebrevet.

Processen att döda ett aktiebrev

Steg

Aktivitet

Handlingar/lagrum

1.

Borttapparen av aktiebrevet fyller i Bolagsverkets blankett 808 och betalar in ansökningsavgiften 950 kronor till Bolagsverket. Inbetalningen ska ange anmälarens namn. Ansökan kan även undertecknas av person med fullmakt (fullmakten i original ska biläggas ansökan).

Bolagsverkets blankett nr 808, Ansökan om dödande av aktiebrev som kommit bort, inklusive bilagor:

• Eventuella kopior av aktiebrev eller andra aktiebrev rörande samma aktieslag.

• Kopior av aktiebok som tar upp de aktiebrev som kommit bort.

2.

Bolagsverket meddelar bolaget som gett ut aktiebrevet om att ansökan om dödning av ett eller flera aktiebrev lämnats in.

 

3.

Bolagsverket publicerar ett föreläggande i Post- och Inrikes Tidningar. Föreläggandet innehåller en beskrivning av aktiebrevet och att det är sannolikt att aktiebrevet förkommit. Här uppmanas även den som har brevet eller kunskap om detta att anmäla det till Bolagsverket senast en angiven dag ett år efter publiceringen.

Post- och Inrikes Tidningar

4.

Efter att anmälningsfristen löpt ut, och ingen information kommit till kännedom, fattar Bolagetsverket beslut om att döda aktiebrevet.

 

Steg

Aktivitet

Handlingar/lagrum

5.

Beslutet skickas till den som ansökt om dödandet. Den som tappat bort handlingen kan göra sin rätt gällande utan att handlingen visas upp.

11 § lagen om dödande av förkommen handling

6.

När aktiebrevet dödats kan aktieägaren begära hos bolaget att på nytt få ut aktiebrev för sina aktier. Det nya aktiebrevet ska ange att det ersätter ett tidigare aktiebrev.

12 § lagen om dödande av förkommen handling

ABL 6:6

Lagar och regler

6 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551)

11-12 §§ lagen (2011:900) om dödande av förkommen handling

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...