Rätt Bolagsrätt 2020 – Robert Sevenius

Ekonomisk förening

Definition

En ekonomisk förening är en sammanslutning av fysiska eller juridiska personer som samverkar för att bedriva ekonomisk verksamhet. Föreningen ska ha som mål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen.

En ekonomisk föreningsnamn (firma) ska innehålla orden ”ekonomisk förening” eller förkortningen ”ek. för.”.

Grundläggande egenskaper

Dessa kriterier - ekonomisk verksamhet och ekonomiskt mål - skiljer en ekonomisk förening från exempelvis en ideell förening. Den ekonomiska verksamhet som föreningen utför ska vara en affärsmässigt organiserad och bedriven verksamhet. Verksamheten kan vara själva syftet för förening, men kan också bara vara ett sätt att finansiera annan medlemsnytta.

Det kan också förekomma att både verksamheten och syftet är blandade, så att verksamhet eller syfte innehåller mål som inte är rent ekonomiska. En förening kan alltså ha flera syften, men under förutsättning att huvudsyftet är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse. En ekonomisk förening kan också ha en mindre del verksamhet som är annan än ekonomisk. Den ekonomiska verksamheten kan också delvis bedrivas i dotterbolag.

Ekonomisk förening är en Association. I en association är medlemmar är skyldiga att verka för ändamålet, i associationsformen förening är det normalt sett inte tillräckligt att bidra med pengar. Att verka i föreningen kan bland annat innebära att medlemmarna är kunder, leverantörer eller annat. De kan även medverka med rena arbetsinsatser. I den nya lagen för ekonomiska föreningar som gäller från 2018 har det dock införts en särskild medlemskategori som inte bidrar med arbete (se nedan).

Föreningar är öppna associationer, vilket innebär att medlemsantalet inte är fastställt på förhand och att de i princip är skyldiga att tillåta nya medlemmar. Detta skiljer från bolag som är slutna associationer, där nya medlemmar eller andelar är förbestämda.

En ekonomisk förening är vid sidan av aktiebolag den associationsform som kan passa för att bedriva mer avancerad ekonomisk verksamhet utan personligt ansvar. Ekonomisk förening kan under vissa betingelser vara ett alternativ till att bedriva affärsverksamhet genom bolag. Den är egentligen inte avsedd att fungera som en ren kapitalplacering och lämpar sig sämre för anskaffning av riskkapital jämfört med exempelvis aktiebolag.

Den ekonomiska föreningens grundläggande egenskaper är följande:

 • Minst tre medlemmar som deltar i verksamheten.

 • Antagna stadgar.

 • Öppen för nya medlemmar.

 • Styrelse med minst tre personer.

 • Minst en revisor.

En ekonomisk förening ska registreras av Bolagsverket. När den registrerats blir den en Juridisk person. Det vill säga den ekonomiska föreningen kan själv äga tillgångar, vara satt i skuld, vara part i avtal och föra talan i domstol.

Lagen om ekonomiska föreningen, vanligen kallad föreningslagen, har genomgått en stor revision och den nya föreningslagen gäller sedan 1 juli 2018. Den nya lagen bygger i grunden på samma systematik som 2005 års aktiebolagslag. Den nya lagen innehåller bland annat följande förändringar:

 • Gallring av flera obligatoriska bestämmelser i föreningsstadgarna.

 • Grunder för vägran av medlemskap och uteslutning förtydligas.

 • En ny medlemskategori som inte bidrar med arbetsinsats.

 • Förbud mot Bulvaner.

 • Nya likvidationsgrunder.

 • Förenklad avveckling utan likvidation.

Bilda ekonomisk förening

En förening bildas på ett möte där medlemmarna antar stadgar och utser styrelse. En ekonomisk förening ska registreras hos Bolagsverket (samt hos Skatteverket rörande skatt, moms och arbetsgivaravgift). I korthet ser processen att bilda en ekonomisk förening ut på följande sätt.

Steg

Aktivitet

Handlingar

1.

Bildande

Tre eller flera personer (fysiska eller juridiska) beslutar vid ett möte att bilda en ekonomisk förening, bli medlemmar och antar stadgar samt utser styrelse och revisor.

· Stadgar

· Mötesprotokoll

2.

Insatserna betalas

Medlemmarna ska betala insatser och medlemsavgifter i enlighet med föreskrifter i stadgarna.

3.

Anmälan

Inom sex månader från bildandet ska anmälan för registrering ske hos Bolagsverket antingen på blankett eller verksamt.se. Avgiften för anmälan betalas in på Bolagsverkets konto.

· Blankett 904 eller

· Verksamt.se

4.

Registrering

Bolagsverket registrerar anmälan om alla uppgifter är i sin ordning. Föreningen får ett organisationsnummer.

· Registreringsbevis

· Bolagsverkets mobilapp

5.

Verklig huvudman

Ekonomisk förening är skyldig att anmäla  Verklig huvudman. Det ska göras inom fyra veckor på Bolagsverkets e-tjänst.

· Bolagsverkets e-tjänst

Om registrering inte görs i rätt tid eller om Bolagsverket vägrar registrering, till exempel på grund av inkomplett anmälan, faller bildandet. Det innebär att insatser, avgifter och andra inbetalningar måste återbetalas och förfarandet får tas om.

Registrering kan göras på Bolagsverkets blankett 904 Nyregistrering av ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening. Registreringen kostar år 2020 1 600 kronor med blankett. Med e-tjänst på verksamt.se kostar registreringen 1 300 kronor.

Stadgarna i ekonomiska föreningar ska innehålla följande obligatorisk information:

 • Företagsnamn

 • Säte

 • Verksamhet

 • Medlemsinsatser

 • Antal styrelseledamöter, suppleanter och revisorer

 • Sammankallande av föreningsstämma

 • Ärenden för ordinarie föreningsstämma

 • Räkenskapsår

 • Fördelning av vinst

 • Fördelning av tillgångar vid upplösning

Utöver de obligatoriska bestämmelserna i stadgarna får medlemmarna besluta om särskilda bestämmelser för föreningen i fråga. Stadgarna kan ändras av föreningsstämman.

Medlemmar

En nyhet i föreningslagen är att det skapats två olika kategorier av medlemmar: de som deltar i verksamheten och de som inte deltar i verksamheten. Den senare kategorin kallas för investerande medlemmar. Investerande medlemmar betalar medlemsavgift och har rösträtt. Skälet att tillåta investerande medlemmar är att det kan möjliggöra en bättre kapitalförsörjning för ekonomiska föreningar liknande aktiebolagets. För att det ska vara möjligt att ha investerande medlemmar krävs att det finns en bestämmelse om det i föreningens stadgar.

En förening är principiellt öppen för alla att bli medlem i - den så kallade öppenhetsprincipen. En föreningsstyrelse kan alltså inte vägra medlemskap utan särskilda skäl. Det krävs att något av följande förhållande föreligger:

 1. att sökanden inte förväntas delta i verksamheten,

 2. att sökanden inte uppfyller krav som kan ställas med hänsyn till föreningens verksamhet, eller

 3. att det finns andra särskilda skäl.

Medlemskapet i en förening är personligt och kan inte överlåtas. De ekonomiska rättigheterna som är knutna till själva andelen i föreningen (andelsrätten) kan dock medlemmen överlåta.

Styrning och förvaltning

Styrning och förvaltning av ekonomiska föreningar följer det mönster med Bolagsorgan som finns i aktiebolag. Det finns alltså en föreningsstämma, en styrelse, en revisor och eventuellt verkställande direktör. En nyhet i föreningslagen är att styrelseordföranden ska registreras hos Bolagsverket. Registrering av föreningens styrelseordförande ska ha skett senast den 31 december 2019.

Det är relativt vanligt i föreningar att man inför ett särskilt representantskap. Medlemmarnas förvaltningsbefogenheter inskränks till att utse en representant på ett fullmäktigemöte. Fullmäktigemötet ersätter då i princip föreningsstämman.

Företrädare och förhållande till utomstående

En ekonomisk förening är en juridisk person och kan ha relationer till utomstående i eget namn. Föreningen måste dock företrädas av en eller flera fysiska personer. Liksom hos aktiebolag är det i grunden styrelsen som företräder den ekonomiska föreningen. Styrelsen kan också ge personer i uppdrag att teckna firma, en  Särskilda firmatecknare som i aktiebolag. Om en verkställande direktör är utsedd har han eller hon rätt att företräda föreningen inom den  Löpande förvaltningen.

Företrädare och andra funktionärer i föreningen har motsvarande jävs- och ansvarsregler som i aktiebolagslagen ( Skadestånd för ställföreträdare i aktiebolag).

Insats och begränsat personligt ansvar

Likt ett aktiebolag har medlemmarna ett begränsat ekonomiskt ansvar. Medlemmarnas skyldigheter sträcker sig till att skjuta till en medlemsinsats till föreningen. Medlemsinsatsen liknar aktiekapitalet i aktiebolag och har en delvis liknande reglering. Medlemmarna ska också betala en årlig medlemsavgift. Det är föreningsstämman som bestämmer storleken på insatsen och avgiften.

Ekonomiska föreningar kan också finansieras genom så kallade förlagsinsatser. Dessa insatser kan även skjutas till av andra än medlemmar. Förlagsinsatsen ger en särskild andel i föreningen (förlagsandel) med begränsade rättigheter.

Avveckling av ekonomiska föreningar

En avveckling av en ekonomisk förening kan ske genom likvidation, konkurs, fusion eller förenklad avveckling.

Förenklad avveckling utan föregående likvidation infördes i den nya föreningslagen 2018. Reglerna ger en smidigare möjlighet att avveckla en ekonomisk förening och avsluta verksamheten. Denna form av avveckling gäller främst för mindre föreningar som haft liten eller ingen verksamhet. Föreningsstämman kan besluta om förenklad avveckling. Inom en månad ska föreningen ansöka hos Bolagsverket om registrering med blankett 933. Med ansökan ska bland annat lämnas in aktuella utdrag från Kronofogdens databaser och intyg från Skatteverket.

Lagar och regler

1 kap. 3-4, 8 §§, 2 kap. 1 -2 §§, 4 kap. 2§, 6 kap. 41-46 §§, 11 kap. 1-2 §§, 18 kap. 1-3 §§, 21 kap. 1-3 §§ lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%