Innehåll

Rätt Bolagsrätt 2022 – Robert Sevenius

Elektronisk underskrift

Elektronisk underskrift, eller e-underskrift, är krypterade uppgifter om en person som knutits elektroniskt och säkert till andra uppgifter, till exempel ett avtal eller en handling, så att de kan kontrolleras.

Svenska myndigheters godtagande av e-underskrifter regleras i EU:s eIDAS-förordning som innehåller föreskrifter om elektronisk identifiering och betrodda tjänster. Det finns flera fristående leverantörer av e-underskrift, så kallade kvalificerade tillhandahållare. PTS, Post och Telestyrelsen, har tillsynsansvar över e-underskrifttjänster. Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) reglerar tjänsterna i Sverige.

Det finns tre säkerhetsnivåer för e-underskrift:

  • E-underskrift - den enklaste formen som kan vara till exempel genom en bekräftelse via e-post eller sms. Denna form av underskrift kan användas i Sverige om det inte föreligger några legala formkrav för handlingen, exempelvis ett vanligt kommersiellt avtal mellan två företag.

  • Avancerad e-underskrift - en underskrift med höga krav på säkerhet och kryptering. Denna underskrift kan endast framställas av en så kallad ”betrodd tjänst”. eIDAS-förordningen ställer upp krav för skapande, kontroll och validering av tjänsten. Detta är den säkerhetsnivå som används av svenska myndigheter, däribland av Bolagsverket. Bland annat BankId är en betrodd tjänst.

  • Kvalificerad e-underskrift - en underskrift med högre krav på tjänst och leverantör än avancerad e-underskrift där bedömningen av certifiering genomförs av ett ackrediterat organ. Krav på kvalificerad e-underskrift ställs inte av svenska myndigheter.

I aktiebolagsrättsliga sammanhang finns en lagstadgad föreskrift att avancerad e-underskrift får användas beträffande bland annat bolagshandlingar.

Lagar och regler

1 kap. 13 § aktiebolagslagen (2005:551)

Art. 26 eIDAS-förordningen ((EU) nr 910/2014)

Lag (2016:561) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering