Rätt Bolagsrätt 2021 – Robert Sevenius

Emissionsbeslut

Definition

Emissionsbeslut är beslut om fondemission, nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner eller emission av konvertibler.

Emissionsbeslut fattas av bolagsstämman. Beslut om nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner eller konvertibler kan dessutom fattas av styrelsen.

Om ett förslag till emissionsbeslut inte är förenligt med Bolagsordningen ska beslut om nödvändiga ändringar av bolagsordningen fattas innan stämman fattar emissionsbeslutet.

Emissionsbeslut får aldrig fattas förrän bolaget har registrerats.

Lagar och regler

11 kap. 2 § aktiebolagslagen (2005:551)