Rätt Bolagsrätt 2022 – Robert Sevenius

Emissionsbevis

Definition

Emissionsbevis är ett värdepapper som ges ut i samband med att aktiekapitalet ska ökas genom fondemission eller nyemission av aktier så att aktieägare kan köpa och sälja rätten att delta i kapitalökningen.

Det finns två typer av emissionsbevis. De kan vara antingen fondaktierättsbevis (bevis om en Fondaktierätt) eller teckningsrättsbevis (bevis om en Teckningsrätt). Fondaktierättsbeviset kallades tidigare ”delbevis”, en term som slopades 2006.

Emissionsbevis är avsedda att vara tillfälliga handlingar som inom en viss tid ska bytas ut mot aktier. Behovet av emissionsbevis uppstår framförallt när emissionen ger rätt till del av en aktie.

Ett exempel: varje nuvarande aktieägare har rätt till 3 nya aktier för varje 2 han eller hon innehar (3:2). Det innebär för en ägare av 1 aktie att han eller hon skulle ha rätt till 1,5 aktier. Men eftersom aktier är odelbara ( Odelbarhetsprincipen) måste rätten slås ihop med andra för att ge möjlighet till hela nya aktier. Detta förenklas genom att ge ut emissionsbevis som representerar rätten till andelar av aktier. Aktieägare och blivande aktieägare kan då köpa och sälja bevisen för att få rätt till hela aktier.

Utfärdande och överlåtelse av emissionsbevis

I Kupongbolag kan en aktieägare begära att emissionsbevis utfärdas för de gamla aktierna. Aktieägaren ska visa upp sina aktier motsvarande bevisen han eller hon vill få ut. Beviset ska ange hur många bevis som ska lämnas för varje ny aktie. Det ska göras en anteckning i aktieboken om att bevis utfärdats.

Emissionsbevis behöver dock inte utfärdas:

  1. om emissionen innebär att varje gammal aktie berättigar till en ny aktie, eller

  2. om aktiebrevets utdelningskupong får användas som emissionsbevis.

Emissionsbeviset ska undertecknas av styrelsen eller ett värdepappersinstitut. Undertecknande kan göras genom tryckning eller på liknande sätt.

Emissionsbevis får inte utfärdas i avstämningsbolag. Det finns ett förbud mot handlingar som emissionsbevis i lagen om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Fondaktierätten eller teckningsrätten registreras istället i avstämningsregistret, vilket i princip fungerar som ett utfärdande av emissionsbevis avseende handel med rätterna.

Skuldebrevslagen är tillämplig på överlåtelser och pantsättning av emissionsbevis.

Lagar och regler

11 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551)

4 kap. 5 § lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument

13-14 och 22 §§ lagen (1936:81) om skuldebrev