Innehåll

Rätt Bolagsrätt 2022 – Robert Sevenius

Enmansbolag

Definition

Enmansbolag kallas ett aktiebolag med en enda aktieägare. Denna aktieägare kan vara en fysisk eller juridisk person, men ofta syftas på bolag som drivs av en fysisk person.

Reglerna i aktiebolagslagen har förändrats för att underlätta för enmansbolag, bland annat har kravet på en Justerarepå bolagsstämma slopats för enmansbolag. Det finns dock en regel om att avtal mellan aktieägaren och bolaget måste bifogas eller antecknas i ett Styrelseprotokoll.

Det finns även ett förslag på EU-nivå rörande ett enmansbolag kallat SUP-bolag (Societas Unius Personae). Syftet med direktivet är att möjliggöra för privata enmansbolag med begränsat ansvar att få gemensamma regler och möjlighet att verka gränsöverskridande inom EU. Förslaget har ännu inte lett till lagstiftning.

Lagar och regler

7 kap. 48 §, 8 kap. 25 § aktiebolagslag (2005:551)