Rätt Bolagsrätt 2022 – Robert Sevenius

Enskild näringsverksamhet

Definition

Enskild näringsverksamhet, ofta kallad enskild firma, innebär att en privatperson driver och ansvarar för en affärsverksamhet. Enskild näringsverksamhet är ett skattemässigt begrepp och inte en del av bolagsrätten.

Enskild näringsverksamhet är alltså inte en bolagsform (Bolagsformer) och inte heller en juridisk person. Enskild näringsverksamhet är inte en Association överhuvudtaget. Enskild näringsverksamhet är inte heller detsamma som Enkelt bolag, även om dessa sätt att bedriva verksamhet ofta blandas ihop.

Eftersom en enskild näringsverksamhet inte är en juridisk person är det den fysiska personen som ingår avtal, äger tillgångar och har förpliktelser. Det finns inget skydd mot näringsverksamhetens fordringsägare, utan den fysiska personen är direkt och ensamt fullt ansvarig, vilket skiljer sig mot bolagsformerna.

Registrering av enskild näringsverksamhet

Enskild näringsverksamhet registreras normalt endast hos Skatteverket (vilket kan ske genom e-tjänsterna på Verksamt.se). Privatpersonen ansöker om F-skatt (eller FA-skatt) och kan inleda sin verksamhet. Registreringen kostar inget. Privatpersonens personnummer blir verksamhetens organisationsnummer.

Den enskilda näringsidkaren (det vill säga en fysisk person som driver enskild näringsverksamhet) kan frivilligt registrera sitt företagsnamn hos Bolagsverket, det är dock inte ett krav. Registrering hos Bolagsverket ger ensamrätt till verksamhetens företagsnamn i det län den enskilda näringsidkaren har registrerats. Registrering hos Skatteverket ger endast en registrering av en verksamhet under näringsidkarens namn och inte en registrering av företagsnamnet. Anmälan om registrering hos Bolagsverket sker med blankett nr 903, Nyregistrering. Avgiften för att anmäla nyregistrering av enskild näringsverksamhet är 1 400 kronor (1 100 kronor med e-tjänst via verksamt.se). Verksamhetens företagsnamn kan registreras i fler än ett län, så kallad skyddsregistrering, vilket kostar 1 100 kronor per län (900 kronor via e-tjänst). Priserna gäller för år 2022.

Kvalifikationer för enskild näringsverksamhet

Den som startar enskild näringsverksamhet får inte vara i konkurs, ha näringsförbud eller ha förvaltare enligt föräldrabalken. En person som fyllt 16 år men ännu inte är 18 år kan starta enskild näringsverksamhet om förmyndare och överförmyndare lämnar tillstånd.

En person som är bosatt utomlands måste ha ett så kallat samordningsnummer från Skatteverket för att registrera en enskild näringsverksamhet. Om personen är bosatt utanför EES-området måste han eller hon utse och anmäla en föreståndare för verksamheten som är bosatt i Sverige.

Registrering hos både Skatteverket och Bolagsverket sker lämpligen på Verksamt.se.

En enskild näringsverksamhet kan dock i stort sett fungera som vilket företag som helst, med företagsnamn (som registreras hos Bolagsverket), årsredovisning, momsregistrering, arbetsgivaravgifter för anställda och så vidare.

Från enskild näringsverksamhet till aktiebolag

Det är vanligt att näringsidkare börjar med att starta enskild näringsverksamhet för att efter en tid, när verksamheten visat sig lönsam, ombilda den till ett aktiebolag.

Processen för ombildningen innebär följande steg:

  1. Näringsidkaren bildar ett aktiebolag.

  2. Näringsidkaren säljer den enskilda näringsverksamhetens tillgångar och skulder (inkråmet) till aktiebolaget. Om bolaget är ett Enmansbolag måste avtalet mellan näringsidkaren och bolaget särskilt antecknas i ett Styrelseprotokoll enligt regeln om särskild protokollsanteckning vid avtal med aktieägaren i enmansbolag.

  3. Eventuellt avregistreras den enskilda firman hos Bolagsverket och Skatteverket.

Lagar och regler

8 kap. 25 § aktiebolagslagen (2005:551)

6 kap. bokföringslagen (1999:1078)

11 kap. 7 § föräldrabalken (1949:381)

inkomstskattelagen (1999:1229)

Se även

Bolagsformer