Innehåll

Definition

EUID-kod är en europeisk unik identifieringskod vilken ska registreras för aktiebolag och andra företag. EUID är en akronym för det engelska begreppet European Unique Identifyer.

Koden gör det möjligt att entydigt identifiera företag för kommunikation och sammankoppling mellan företagsregister inom EU. Den är avsedd att möjliggöra EU-gemensam samordning av medlemsländernas företagsregister i det så kallade BRIS (Business Registration Interconnection System).

Bolagsverket ska enligt aktiebolagsförordningen registrera bolags EUID-kod i aktiebolagsregistret.

Lagar och regler

2 kap. 8 § aktiebolagsförordningen (2005:559)