Rätt Bolagsrätt 2021 – Robert Sevenius

Extra bolagsstämma

Definition

Extra bolagsstämma är en stämma som äger rum före nästa ordinarie bolagsstämma.

Extra bolagsstämma sammankallas om det finns anledning till det, det vill säga om det finns något ärende som kräver ett stämmobeslut och inte kan vänta tills nästa planerade stämma, som till exempel en nyemission för att täcka ett kritiskt kapitalbehov.

Initiativ till extra bolagsstämma

Styrelsen ska kalla till extra stämma om det finns skäl till det, det finns alltså en plikt för styrelsen att kalla till extra stämma i vissa situationer.

En extra stämma kan även begäras av en revisor i bolaget eller av ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget. Om revisorn eller minoritetsaktieägarna vill ha extra stämma ska detta skriftligen begäras hos styrelsen som då ska sammankalla den enligt normala kallelseregler. Det föreligger dock en begränsning för denna initiativrätt i att extrastämman måste röra ett angivet ärende. Begäran om extrastämman måste alltså ha till syfte att avgöra en relevant angelägenhet som kan bli föremål för ett stämmobeslut och kan inte användas för att bara ställa frågor eller få information om bolaget. Ärendet kan dock röra tillsättande av Särskild granskning.

Tid för sammankallande av extra bolagsstämma

Om revisor eller minoritetsaktieägare begär att en extra stämma ska sammankallas har styrelsen begränsad tid på sig att hantera frågan. Kallelse ska utfärdas senast två veckor efter det att begäran kom in till bolaget.

Oavsett varifrån initiativet till en extrastämma kommer skiljer det i kallelsetid om stämman ska eller inte ska behandla en ändring i bolagsordningen. Om det rör sig om en stämma där ett ärende om ändring av bolagsordningen ska behandlas så ska kallelse utfärdas tidigast sex veckor före stämman och senast fyra veckor före stämman. I privata aktiebolag, men inte publika, får denna gräns sänkas till två veckor före stämman.

Om extrastämman inte ska behandla en ändring av bolagsordningen behöver kallelsen inte utfärdas förrän två veckor före stämman, men tidigast sex veckor före stämman. Det gäller dock inte om det rör sig om ett Börsbolag då kallelsen får utfärdas senast tre veckor före stämman.

Lagar och regler

7 kap. 13, 19-20 och 55 a §§ aktiebolagslagen (2005:551)