Rätt Bolagsrätt 2021 – Robert Sevenius

Faktisk företrädare

Definition

Faktisk företrädare kallas en person som har ett betydande intresse och ett bestämmande inflytande i ett bolag eller annan juridisk person utan att vara legal företrädare.

Den faktiska företrädaren är en person som finns vid sidan av eller bakom den legala företrädaren för en juridisk person som är registrerad i till exempel näringslivsregistret. Det rör sig om en person som har en verklig maktposition i bolaget och har en reell möjlighet att styra eller påverka förvaltningen. Givetvis kan den legala företrädaren sammanfalla med den faktiska företrädaren, men frågeställningen om faktiskt företrädare uppkommer när det är två olika personer.

En bolagsföreträdare kan under vissa förutsättningar bli betalningsskyldig för bolagets skatter och avgifter, det så kallade företrädaransvaret. Detta ansvar kan enligt praxis träffa både den legala företrädaren och den faktiska företrädaren.

Rättspraxis

Ett principuttalande från Högsta domstolen är att ”Den som åtager sig att vara ledamot av aktiebolags styrelse kan icke till sin frihet från att fullgöra de förpliktelser som eljest följer med sådant ledamotskap åberopa enbart att styrelseuppdraget är av endast ”formell” natur eller att han ej förstått innebörden av uppdraget” (NJA 1974 s. 297).

Lagar och regler

59 kap. 12-21 §§ skatteförfarandelagen (2011:1244)

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...