Rätt Bolagsrätt 2022 – Robert Sevenius

Faktisk företrädare

Definition

Faktisk företrädare kallas en person som har ett betydande intresse och ett bestämmande inflytande i ett bolag eller annan juridisk person utan att vara legal företrädare.

Den faktiska företrädaren är en person som finns vid sidan av eller bakom den legala företrädaren för en juridisk person som är registrerad i till exempel näringslivsregistret. Det rör sig om en person som har en verklig maktposition i bolaget och har en reell möjlighet att styra eller påverka förvaltningen. Givetvis kan den legala företrädaren sammanfalla med den faktiska företrädaren, men frågeställningen om faktiskt företrädare uppkommer när det är två olika personer.

En bolagsföreträdare kan under vissa förutsättningar bli betalningsskyldig för bolagets skatter och avgifter, det så kallade företrädaransvaret. Detta ansvar kan enligt praxis träffa både den legala företrädaren och den faktiska företrädaren.

Rättspraxis

Ett principuttalande från Högsta domstolen är att ”Den som åtager sig att vara ledamot av aktiebolags styrelse kan icke till sin frihet från att fullgöra de förpliktelser som eljest följer med sådant ledamotskap åberopa enbart att styrelseuppdraget är av endast ”formell” natur eller att han ej förstått innebörden av uppdraget” (NJA 1974 s. 297).

Lagar och regler

59 kap. 12-21 §§ skatteförfarandelagen (2011:1244)