Rätt Bolagsrätt 2021 – Robert Sevenius

Firmateckning

Definition

Rätten att ingå bindande rättshandlingar för bolaget och företräda detta externt, t.ex. i domstol.

Andra former av fullmakter och bindande handlingar

Även andra personer än bolagsrättsligt utsedda firmatecknare kan ha rätt att ingå avtal och binda bolaget. Det gäller dels personer som på grund av sin ställning har en så kallad ställningsfullmakt, dels personer som har fått en skriftlig fullmakt genom en vidaredelegation från en överordnad behörig företrädare för bolaget.

Både styrelse och verkställande direktör kan inom sina kompetensområden delegera rätt att sluta bindande överenskommelser till andra i organisationen. Denna maktöverföring följer vanliga fullmaktsregler i avtalslagen och rättspraxis, bland annat reglerna om ställningsfullmakt.

Ställningsfullmakten binder bolaget genom att en person är placerad i sådan tjänst att det följer av lag eller sedvänja att personer som är i sådan position har en viss behörighet att företa bindande rättshandlingar för bolagets räkning. Det kan vara försäljningschefer och inköpschefer som fått fullmakt genom att bli anställda och utsedda av den verkställande direktören. Dessa personer i ledande befattningar delegerar sedan vidare genom att ge ställningsfullmakt till anställda som har kontakter och sluter avtal med kunder och leverantörer.

Attesträtt innebär att styrelsen eller verkställande direktör ger en person inom bolagets organisation rätt att godkänna vissa handlingar eller fakturor och därmed binda bolaget vid förpliktelser mot utomstående personer. En sådan fullmakt är normalt sett beloppsbegränsad och endast giltig inom ett visst område av bolagets verksamhet. Fullmakter och attestinstruktioner bör beslutas och dokumenteras i en attestinstruktion som godkänts av styrelsen.

Firmateckningens betydelse

I aktiebolagslagen krävs att skriftliga handlingar som utfärdas av ett aktiebolag ska undertecknas med bolagets företagsnamn om företagsnamnet inte framgår på annat sätt.

Om en företrädare för bolaget utfärdat en handling utan firmateckning är de som undertecknat den solidariskt ansvariga för förpliktelserna som uppkommit genom handlingen. Denna allvarliga konsekvens av att inte underteckna handlingen gäller dock inte:

  • Om det av handlingens innehåll framgår att den utfärdats för bolagets räkning.

  • Om det av omständigheterna vid handlingens tillkomst framgått att den utfärdades för bolaget.

  • Om mottagaren av handlingen får ett behörigen undertecknat godkännande av handlingen så snart som möjligt efter det att han eller hon har begärt det eller gjort personlig ansvarighet gällande mot undertecknarna av handlingen.

Underskrift vid firmateckning

En firmateckning ska enligt lagen (2018:1653) om företagsnamn ske genom att den fullständiga firman tydligt skrivs ut och skrivs under av en firmatecknare. Eftersom delar av ett företagsnamn kan återfinnas i andra företagsnamn är det viktigt att den fullständiga firman skrivs ut utan att använda förkortningar, vilket minskar risken för förväxling. En firmateckning är inte fullständig utan minst en egenhändig namnteckning.

Om ett särskilt företagsnamn används ska även företagsnamn för hela verksamheten anges.

En firmateckning sker genom att firmatecknarna skriver sitt namn under företagsnamnet på till exempel följande sätt:

Exempel på firmateckning

Figur_E

Ort, datum och organisationsnummer är egentligen överflödiga uppgifter för själva firmateckningen, men bör i normalfallet inkluderas i en handling som identifierar bolaget och förutsättningarna för firmateckningen.

Lagar och regler

28 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551)

7 kap. 7 § lagen (2018:1653) om företagsnamn

10 § avtalslagen (1915:218)

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...