Rätt Bolagsrätt 2022 – Robert Sevenius

Företagsnamnets uppkomst

 

En näringsidkare kan vanligtvis få ensamrätt till ett företagsnamn på två sätt, antingen genom registrering eller genom inarbetning. Vad gäller bolag finns det dock inget val eftersom bolag i de flesta fall har ett registreringstvång. Aktiebolag ska enligt aktiebolagslagen registrera sitt företagsnamn i aktiebolagsregistret och handelsbolag ska enligt lagen om handelsbolag och enkla bolag registrera sitt företagsnamn i handelsregistret. Båda registren är del av Näringslivsregistret och sköts av Bolagsverket.

För att Bolagsverket ska registrera ett bolags företagsnamn krävs att firman har särskiljningsförmåga och inte är förväxlingsbar med andra kommersiella kännetecken, se Välja företagsnamn.

Ändra företagsnamn

Det är bolagsstämman som kan besluta om att ändra bolagets företagsnamn. Beslutet fattas med Kvalificerad majoritet, eftersom det rör sig om en förändring av bolagsordningen. Särskilt företagsnamn eller parallellfirma kan ändras av styrelsen under förutsättning att de inte är inskrivna i bolagsordningen.

För att ändra företagsnamn används Bolagsverkets blankett nr 817, Ändringsanmälan aktiebolag. År 2022 är avgiften för att ändra företagsnamn, särskilt företagsnamn eller parallellfirma 1 500 kronor. Om e-tjänsterna på verksamt.se används är avgiften 1 300 kronor.

Aktiebolags företagsnamn

Det finns särskilda regler i aktiebolagslagen rörande företagsnamn och förkortningar som används i aktiebolag. Följande regler gäller för aktiebolags företagsnamn:

  • Ett aktiebolags företagsnamn ska innehålla ordet aktiebolag eller förkortningen AB.

  • Ett privat aktiebolags företagsnamn får inte innehålla ordet publikt.

  • Ett publikt aktiebolags företagsnamn ska följas av beteckningen ”(publ)” om det inte framgår av bolagets firma att bolaget är publikt. Firman får inte innehålla ordet privat.

Lagar och regler

28 kap. 1-2 §§ aktiebolagslagen (2005:551)

1 kap. 2 § lagen (2018:1653) om företagsnamn