Innehåll

En förvaltare av aktier kan föras in i aktieboken istället för aktieägaren, men det måste anges att aktierna innehas för en annan person.

I ett avstämningsbolag måste förvaltaren uppfylla två kriterier. Förvaltaren måste för det första ha medgivande från värdepapperscentralen enligt lagen om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. För det andra ska förvaltaren uppfylla villkoren som gäller för införing av aktieägare.

I kupongbolag kan det också förekomma förvaltarregistrering, bland annat vid testamenten, god man eller aktier som ingår i en värdepappersfond.

Det återkommande problemet med förvaltarregistrerade aktier är att varken aktieägaren eller förvaltaren kan utöva rösträtt för aktierna på bolagsstämman. Den som äger förvaltarregistrerade aktier i avstämningsbolag kan på begäran tillfälligt föras in i aktieboken. Hos vissa professionella värdepappersförvaltare sker rösträttsregistrering automatiskt inför bolagsstämmor (det gäller dock inte aktier som ägs via fonder eftersom fondbolaget är formell ägare), men aktieägaren behöver själv anmäla till bolaget att han eller hon avser delta på stämman.

Lagar och regler

5 kap. 6 och 14 §§ aktiebolagslagen (2005:551)

5 kap. 7 § lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument