Innehåll

Rätt Bolagsrätt 2022 – Robert Sevenius

Förvaltning

Definition

Förvaltning är det juridiska begreppet för att utöva direkt styrning och kontroll över ett bolag. Till förvaltningen hör alla slags åtgärder i och för bolagets verksamhet.

Det rör sig om interna aktiviteter (inom bolagets organisation) och externa aktiviteter (i förhållande till tredje person) som sker för bolagets räkning. Det kan vara rent fysiska aktiviteter, bland hantering och underhålla av bolagets egendom. Det kan också vara rättsliga eller ekonomiska handlingar som att ingå avtal, föra bolagets talan inför en myndighet eller att disponera likvida medel.

De arbetsuppgifter en bolagsstyrelse och verkställande direktör ska utföra enlig aktiebolagslagen är en del av förvaltningen. Begreppet förekommer bland annat i uttrycken medelsförvaltning, löpande förvaltning och förvaltningsberättelse. Begreppet understryker att bolagets funktionärer och företrädare förvaltar aktiebolagets tillgångar och angelägenheter för den juridiska personens räkning, det vill säga inte för egen räkning.

Begreppet förvaltning inkluderar dock inte sådana aktiviteter som har med förändring i bolagets grundläggande struktur och regelverk att göra, bland annat Bolagsordning och Bolagsavtal. Sådana aktiviteter kan delägarna endast råda över enligt överenskommelse och lag.