Rätt Bolagsrätt 2021 – Robert Sevenius

Förvaltningsberättelse

Definition

Förvaltningsberättelsen är en obligatorisk del av årsredovisningen som ger en översikt över räkenskapsårets utveckling av bolagets verksamhet, ställning och resultat, vilken bolagsledningen ska lägga fram vid årsstämman.

Styrelsen ska även avlägga en förvaltningsberättelse som brukar vara sammanfogad med årsredovisningen. Förvaltningsberättelsen är en beskrivning över hur styrelsen och verkställande direktören förvaltat bolaget under året. Den kan innehålla både finansiella data som kompletterar årsredovisningen och icke-finansiella faktorer som ger en djupare förståelse av förvaltningen.

Kraven på vad en förvaltningsberättelse ska innehålla varierar beroende på bolagets storlek och status. Innehållskriterierna är kumulativa, det vill säga ett större börsbolags förvaltningsberättelse ska även inkludera den information som ska finnas i ett mindre bolag.

Förvaltningsberättelse i mindre bolag

Det generella kravet på en förvaltningsberättelse är att den ska ge en rättvisande översikt över utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat. Företaget kan lämna olika nyckeltal som exempelvis nettoomsättning, resultat efter finansiella poster och soliditet.

En förvaltningsberättelse i företag som inte är mindre företag ska enligt årsredovisningslagen innehålla:

 • Information som inte ska redovisas i räkenskaper eller noter men som är viktig för bedömningen av utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat.

 • Uppgifter om händelser av väsentlig betydelse för företaget som har inträffat under räkenskapsåret.

I förvaltningsberättelsen ska även finnas bolagsledningens förslag till hur bolaget ska hantera den vinst eller förlust som kan utläsas av räkenskaperna. I förvaltningsberättelsen eller i noterna ska förändringar i eget kapital redovisas med jämförelse mot föregående år.

Förvaltningsberättelse i större bolag

Utöver det innehåll som ska finnas i ett mindre bolags förvaltningsberättelse ska följande information ingå:

 • Information om företagets förväntade framtida utveckling inklusive en beskrivning av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

 • Uppgifter om företagets verksamhet inom forskning och utveckling.

 • Information om bolagets eventuella filialer i utlandet.

 • Information om egna aktier; Aktuellt innehav i antal och kvotvärde och andel av aktiekapitalet samt hur mycket som betalats för aktierna. Förvärv under året i antal och kvotvärde och andel av aktiekapitalet, samt hur mycket som betalats. Försäljning under året i antal och kvotvärde och andel av aktiekapitalet, samt hur mycket som betalats. Skäl för årets förvärv och försäljning ska också ingå.

Om det är väsentligt för bedömningen av företagets ställning och resultat ska det även lämnas vissa upplysningar om användningen av finansiella instrument.

Förvaltningsberättelsen ska också innehålla icke-finansiell information, bland annat miljö- och personalfrågor, som behövs för förståelsen av företagets utveckling, ställning eller resultat och som är relevant för den aktuella verksamheten. Om bolaget bedriver verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt miljöbalken ska det alltid ingå upplysningar om verksamhetens påverkan på den yttre miljön.

Förvaltningsberättelse i börsbolag

Börsbolag har utökade krav för förvaltningsberättelsens innehåll utöver de som gäller för mindre och större bolag:

 • De senast beslutade riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare samt styrelsens förslag till nya riktlinjer som kan gälla från nästa årsstämma.

 • Det totala antalet aktier i bolaget, antalet aktier av olika slag och, för varje aktieslag, vilka rättigheter aktierna ger i bolaget.

 • Begränsningar i aktiernas överlåtbarhet på grund av bestämmelse i lag eller bolagsordning.

 • Direkta eller indirekta aktieinnehav i bolaget, som representerar minst en tiondel av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

 • Anställdas aktieinnehav i bolaget genom pensionsstiftelser eller liknande, om rösträtten för dessa aktier inte kan utövas direkt av de anställda.

 • Begränsningar i fråga om hur många röster varje aktieägare kan avge vid en bolagsstämma.

 • Av bolaget kända avtal mellan aktieägare som kan medföra begränsningar i rätten att överlåta aktierna.

 • Bestämmelser i bolagsordningen om tillsättande och avsättande av styrelseledamöter.

 • Bestämmelser i bolagsordningen om ändring av bolagsordningen.

 • Av bolagsstämman lämnade bemyndiganden till styrelsen att besluta att bolaget ska ge ut nya aktier eller förvärva egna aktier.

 • Väsentliga avtal som bolaget är part i och som får verkan, ändras eller upphör att gälla om kontrollen över bolaget förändras som följd av ett offentligt uppköpserbjudande. Effekter av sådant avtal, dock inte när avtalet är av sådan art att ett offentliggörande sannolikt skulle skada bolaget allvarligt och bolaget inte uttryckligen är skyldigt att lämna ut sådana uppgifter på grund av andra rättsliga krav.

 • Sådana avtal mellan bolaget och styrelseledamöter eller anställda som föreskriver ersättningar om dessa säger upp sig, sägs upp utan skälig grund eller om deras anställning upphör som följd av ett offentligt uppköpserbjudande avseende aktier i bolaget.

Se uppslagsordet Förvaltningsberättelse i Redovisa Rätt.

Lagar och regler

6 kap. 1-2 a §§ årsredovisningslagen (1995:1554)

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...