Innehåll

Definition

Frivillig likvidation innebär en kontrollerad avveckling av ett aktiebolag genom att bolagsstämman självmant fattar beslut om att upplösa företaget. Likvidationen innebär att bolagets verksamhet avvecklas samt att tillgångarna realiseras, skulderna betalas och att överskottet fördelas (skiftas) till aktieägarna.

Liksom det står personer fritt att gå samman och bilda ett bolag kan ett bolag utan särskild anledning fatta beslut om att gå i likvidation. En frivillig likvidation betyder alltså inte nödvändigtvis att bolaget är på obestånd eller gör förluster. Det finns dock några situationer när det finns en likvidationsplikt, exempelvis vid Tvångslikvidation på grund av kapitalbrist.

En frivillig likvidation brukar ta 8-10 månader, men kan ta längre tid beroende på verksamhetens omfattning. Den långdragna processen i likvidationen beror framförallt på att det ingår en period på sex månader när likvidatorn genom ett offentligt förfarande ska söka efter fordringsägare som inte är tidigare kända. Snabbare alternativ till frivillig likvidation finns (se nedan).

Beslut om likvidation

Det är normalt styrelsen som väcker och förbereder ett förslag om likvidation, men en aktieägare har också möjlighet att göra det genom sin Initiativrätt till ärende på bolagsstämma. Lagen kräver att skäl och alternativ till likvidation anges i förslaget, men det är som en information och motivering till övriga aktieägare, inte som krav vilka prövas av myndighet. Se vidare om förslaget nedan under rubriken ”Förfarande vid likvidation”.

Beslut om likvidation fattas av bolagsstämma med enkel majoritet. Genom en bestämmelse i bolagsordningen kan ett högre majoritetskrav ställas upp för beslut om likvidation. Det är dock sällan lämpligt att en minoritet framtvingar en fortsatt drift av ett bolag när majoriteten önskar likvidera bolaget.

Anmälan om likvidation kan återkallas om dagen för likvidationen inte är densamma som dagen för beslutet. Om beslutet inte föreskriver att likvidationen ska inträda vid en viss senare dag innebär beslutet att bolaget är i likvidation redan vid beslutstillfället. En anmälan till Bolagsverket kan då inte återkallas.

Förfarandet vid likvidation

Steg

Aktivitet

Handlingar

1.

Skäl till likvidation uppkommer

Det kan finnas olika anledningar att försätta ett bolag i likvidation. Utöver att ledning och aktieägare anser att verksamhetens möjligheter är uttömda, eller att målsättningen med bolaget är uppnått, finns flera fall där ett beslut är framtvingat genom bestämmelser i aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

 

2.

Förslag och dokumentation upprättas

Styrelsen framställer ett förslag till beslut om att bolaget ska gå i likvidation. En aktieägare kan också väcka ett förslag om likvidation.

Förslaget ska innehålla:

- Skäl för och alternativ till likvidation

- Dag från vilken likvidationen ska gälla

- Beräknad tidpunkt för skifte

- Beräknad storlek på skiftesutbetalningen

- Förslag till likvidator

• Förslag till likvidationsbeslut för bolagsstämma

Om förslaget inte ska behandlas på årsstämma:

• Kopia av årsredovisning

• Ev. revisionsberättelse

• Redogörelse för väsentliga händelser i bolaget efter årsredovisning

• Ev. revisors yttrande

Steg

Aktivitet

Handlingar

3.

Kallelse till bolagsstämma

Styrelsen utfärdar en kallelse enligt reglerna i lag och bolagsordning, Kallelse till bolagsstämma.

• Kallelse

• Dagordning

• Förslag till beslut

4.

Förslaget görs tillgängligt för aktieägare.

Förslaget och övriga handlingar enligt punkt 2 ska hållas tillgängliga för aktieägare senast två veckor före stämman. Kopior skickas till aktieägare som begär det. I börsbolag ska handlingarna göras tillgängliga på bolagets webbplats senast tre veckor före stämman.

• Likvidationsförslag och tillhörande handlingar (enligt ovan)

5.

Beslut på bolagsstämma

Stämman fattar beslut om likvidation med enkel majoritet om inte annat föreskrivs i bolagsordningen. Beslutet gäller omedelbart om inte senare dag angivits i beslutet. Dagen får dock inte sättas senare än den första dagen på nästföljande räkenskapsår.

Stämman ska utse någon att genast anmäla beslutet om likvidation för registrering hos Bolagsverket.

• Protokoll

• Röstlängd

6.

Anmälan till Bolagsverket

Anmälan sker på Bolagsverkets blankett nr 832, Frivillig likvidation aktiebolag. Avgiften är 1 100 kronor för år 2023 (avgiften är densamma för blankett och e-tjänst).

I det fall bolaget föreslår en Likvidator ska en meritförteckning bifogas till ansökan. Likvidatorn ska bekräfta att han eller hon åtar sig uppdraget genom att anmäla detta till Bolagsverket på en särskild blankett, nr 806 Bekräftelse av likvidationsuppdrag.

• Bolagsverkets blankett nr 832

• Stämmoprotokoll med likvidationsbeslut

• Ev. meritförteckning för likvidator

• Bolagsverkets blankett nr 806

7.

Likvidationsbeslutet registreras

Bolagsverket granskar handlingarna och prövar förslaget till likvidator. Därefter utses likvidator och likvidationsbeslutet registreras i aktiebolagsregistret.

• Aktiebolagsregistret

8.

Bolagsledningens redogörelse

Styrelsen och verkställande direktör lämnar en redovisning för perioden från den senaste årsredovisningen till det att likvidatorn förordnades.

Redogörelsen ska läggas fram för en bolagsstämma så snart det kan ske. Stämman ska då fatta ett beslut om Ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör, som vid årsstämma.

• Styrelsens redogörelse

• Ev. revisionsberättelse beträffande redogörelsen

Steg

Aktivitet

Handlingar

9.

Likvidatorn inträder och avvecklar bolaget.

Likvidatorn inträder i bolagsledningens ställe så snart han eller hon förordnats av Bolagsverket.

Likvidatorn vidtar åtgärder för att avveckla bolagets verksamhet, bland annat att betala skulder och sälja tillgångar. Verksamheten får fortsätta om det behövs för en kontrollerad avveckling eller för att anställda ska få tid att söka nytt arbete.

Likvidatorn ska varje år lägga fram en årsredovisning till bolagsstämman fram till ett sista förkortat räkenskapsår vid likvidationens slut. Vissa redovisningsregler är annorlunda vid likvidation. Bolagstämman fastställer balans- och resultaträkning, beslutar om likvidatorns ansvarsfrihet samt tar ställning till om likvidationen onödigt fördröjts.

• Årsredovisning

• Revisionsberättelse

10.

Kallelse på okända borgenärer

Likvidatorn ska ansöka om kallelse på bolagets okända borgenärer genom Bolagsverkets försorg. Kallelsen offentliggörs i Post- och Inrikes Tidningar. Kallelsetiden är sex månader, inom vilken fordringsägare ska kontakta likvidatorn för att inte förlora sin rätt att kräva ut fordran.

Ansökan görs hos Bolagsverket på blankett nr 833, Kallelse på okända borgenärer eller med e-tjänst. Avgiften är 1 000 kronor för år 2023.

• Bolagsverkets blankett nr 833

• Post- och Inrikes Tidningar

11.

Skifte av tillgångar

Efter att kallelsetiden för okända borgenärer löpt ut och bolagets kända skulder betalats kan likvidator fördela bolagets återstående tillgångar mellan aktieägarna. Detta kallas skifte. I detta stadium bör tillgångarna till övervägande del utgöras av kontanta medel som överförs till aktieägarnas bankkonton.

• Skifteshandling

12.

Utbetalning av skiftesansdelar

Efter att skiftet är genomfört kan aktieägarna framställa anspråk på utbetalning av sina andelar. Anspråket framställs till likvidatorn och kan vara muntligt.

• Skifteshandling

Steg

Aktivitet

Handlingar

13.

Slutredovisning

När skiftet är genomfört är likvidatorns uppdrag slutfört och han eller hon ska presentera en redovisning för hela sin förvaltning. Likvidatorn upprättar en förvaltningsberättelse som beskriver de olika avvecklingsåtgärderna och bifogar redovisningshandlingarna för hela likvidationsperioden, inklusive skiftet. Förvaltningsberättelsen ska granskas av revisor om bolaget har revisor. Revisorn ska avge sin revisionsberättelse inom en månad.

• Likvidators slutredovisning och förvaltningsberättelse

• Ev. revisionsberättelse

14.

Slutredovisningen läggs fram på bolagsstämma

Likvidatorn kallar till en sista bolagsstämma och lägger fram sin slutredovisning inför stämman.

Handlingarna inför stämman ska finnas tillgängliga för aktieägarna minst två veckor före stämman.

Stämman behöver inte fatta beslut om fastställelse utan när likvidatorn lagt fram sin slutredovisning är bolaget upplöst. Stämman ska dock fatta beslut om ansvarsfrihet för likvidatorn.

• Likvidators slutredovisning och förvaltningsberättelse

• Ev. revisionsberättelse

• Stämmoprotokoll

15.

Registrering av upplösning

Likvidatorn ska genast anmäla bolagets upplösning till Bolagsverket.

Anmälan görs på Bolagsverkets blankett nr 807, Avslut av likvidation.

• Bolagsverkets blankett nr 807

16.

Talan mot skifte

En aktieägare har tre månader på sig att väcka talan mot ett skifte efter det att likvidatorn lagt fram sin slutredovisning på bolagsstämma.

 

Verkan av skifte och likvidation

Skiftet innebär en lottläggning där vardera aktieägare tilldelas en andel av de återstående tillgångarna efter det att verksamheten avvecklats, skulderna betalats och eventuella tillgångar sålts. Lotternas storlek bestäms av aktieägarens antal aktier i förhållande till samtliga aktier i bolaget. Utbetalning av skifteslotterna sker efter att skiftet är genomfört. Vid utbetalningen måste aktiebreven begäras in för påskrift.

En aktieägare har fem år på sig att lyfta sin andel av skifteslikviden, överskottet från likvidationen. Om en aktieägare inte kontaktar likvidatorn med sitt anspråk inom fem år preskriberas fordran och andelen ska istället fördelas till övriga aktieägare. Om fordran som preskriberas är av mycket lågt värde kan Bolagsverket efter anmälan från revisor besluta att tillgångarna går till Allmänna arvsfonden.

När likvidatorn lagt fram slutredovisningen är bolaget upplöst. Likvidatorn ska genast anmäla det till Bolagsverket. Att bolaget är upplöst innebär dock inte nödvändigtvis att det upphör att existera eller förlorar sin status som juridisk person. I vissa fall, om nya tillgångar eller talan väcks mot bolaget, kan likvidationen fortsättas.

Alternativ till frivillig likvidation

Ibland kan anledningen till att aktieägarna vill att bolaget ska gå i likvidation vara att de inte längre är överens om utvecklingen av bolaget. Ofta bottnar oenigheten i de framtida planerna för bolaget, en delägare vill fortsätta verksamheten och andra vill lägga ned. I det fallet är ett alternativ till likvidation en försäljning av den ena aktieägarens andelar. Sådana situationer regleras ofta i Aktieägaravtal.

Företag som erbjuder lagerbolag och andra bolagsrättsliga tjänster kan även hantera en snabbavveckling av bolag. I dessa fall köper företaget bolaget för det beräknade värdet som kan komma att fördelas ut till aktieägarna, med avdrag för företagets avgift för avvecklingstjänsten. Aktieägarna får med andra ord pengarna från skiftet direkt, som en köpeskilling. Därefter vidtar företaget alla åtgärder som behövs för att likvidera bolaget utan att de förutvarande aktieägarna involveras.

Tänk på

Det är viktigt att vända sig till en seriös aktör för snabbavveckling. Det finns många fallgropar som kan drabba de tidigare aktieägarna, bland annat att skatter och avgifter inte hanteras korrekt. Det finns oseriösa aktörer som använder bolaget till skalbolagsaffärer eller säljer det vidare utan att avsätta den tidigvarande styrelsen.

Lagar och regler

25 kap. 1-9 §§ aktiebolagslagen (2005:551)

5-6 §§ lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer

2 kap. 1 §, 5 kap. 20, 37-44 och 48 §§, 6 kap. 2 och 5 §§ årsredovisningslagen (1995:1554)