Innehåll

Definition

En generalfullmakt är en fullmakt som ger en person en generell och oinskränkt behörighet att företa rättshandlingar för bolagets räkning och företräda bolaget gentemot tredje person eller myndighet. En generalfullmakt ställs ut och undertecknas av styrelsen i bolaget.

Generalfullmakter används bland annat vid tillträde av ett bolag i samband med företagsförvärv när köparen behöver agera för bolagets räkning under tiden från övertagandet till det att en ny styrelse registrerats av Bolagsverket.

En generalfullmakt kan inte kringgå tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen, bland annat har styrelsen ansvar för åtgärden att utfärda fullmakten. Styrelsen och andra registrerade företrädare har behörighet att agera för bolagets räkning enligt aktiebolagslagens regler utan begränsning av fullmakten.