Rätt Bolagsrätt 2021 – Robert Sevenius

Gräsrotsfinansiering

Definition

Gräsrotsfinansiering (crowdfunding) innebär att ett bolag eller projekt får ett startkapital genom att vända sig direkt till privata investerare med en finansieringskampanj på en internetbaserad plattform, utan att gå via etablerade mellanhänder som banker, fonder eller marknadsplatser.

Det finns flera typer av gräsrotsfinansiering:

Typ

Motprestation

Rättslig karaktär

Donationer

Ingen

Välgörenhet

Sponsring

Marknadsföring

Immaterialrätt

Belöning

Orelaterade varor eller tjänster

Reklamgåva

Förköp

Producerade varor eller tjänster

Konsumentköp; Distansavtal

Lån

Ränta

Kreditgivning

Aktie

Aktier

Aktieemission; värdepappershandel

Det är framförallt låne- och aktiebaserad gräsrotsfinansiering som används för att finansiera affärsverksamhet i bolagsform. I Sverige finns bland annat plattformarna Fundedbyme och Pepins för andelsbaserad gräsrotsfinansiering, med plattformarna Sciety och Tessin för finansiering inom branscherna hälsa respektive fastigheter. Toborrow är en svensk plattform för lånebaserad gräsrotsfinansiering för företag.

Gräsrotsfinansiering skiljer sig i grunden inte från traditionell finansiering och investering. Intressenter, verksamheter och mål är desamma som vid annan kapitalanskaffning till bolag och affärsverksamheter. Det uppstår dock rättsliga problem eftersom kapitalanskaffningen ofta sker med privata aktiebolag, vilka inte får sprida aktier genom annonsering till allmänheten, Spridningsförbudet.

Kommande reglering av plattformar

Under 2018 kom ett förslag till reglering av gräsrotsfinansiering på den svenska marknaden. (SOU 2018:20 Gräsrotsfinansiering)

Samtidigt med det svenska förslaget till nationell lagstiftning kom dock EU med ett förslag om reglering av gräsrotsplattformar. Det är för närvarande tveksamt om det svenska förslaget till gräsrotslag kommer genomföras.

EU-förslaget har utformats till en förordning (2020/1503/EU), vilken ska tillämpas från och med den 10 november 2021. Förordningen är direkt tillämplig i EU-länderna och avsedd att främja gränsöverskridande finansiering av företag genom gräsrotsfinansieringstjänster. Förordningen förutsätter dock vissa kompletterande svenska lagstiftningsåtgärder vilka utarbetas av regeringskansliet och är tänkta att träda ikraft samtidigt med förordningen.

Lagar och regler

1 kap. 7-8 §§ aktiebolagslagen (2005:551)

 

Europaparlamentets och rådets förordning (2020/1503/EU) om europeiska leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster för företag

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...