Innehåll

Rätt Bolagsrätt 2021 – Robert Sevenius

Hållbarhetsrapport

Definition

Hållbarhetsrapport är en ny del av en Förvaltningsberättelse, i vilken vissa större bolag ska lämna upplysningar i frågor som rör miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption. Hållbarhetsrapporten kan också lämnas som en separat handling.

Ett aktiebolag eller handelsbolag ska lämna en hållbarhetsrapport om det uppfyller minst två av följande kriterier:

  • medelantalet anställda är fler än 250,

  • balansomslutningen överstiger 175 miljoner kronor,

  • nettoomsättning överstiger 350 miljoner kronor.

Kriterierna ska vara uppfyllda under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren. Siffrorna hämtas från årsredovisningen.

Ett dotterbolag som omfattas av ett moderbolags hållbarhetsrapport behöver inte lämna en egen rapport.

Rapporten ska ange:

  1. företagets affärsmodell, 

  2. policy som bolaget tillämpar i hållbarhetsfrågor,

  3. resultatet av policyn, 

  4. väsentliga hållbarhetsrisker som är kopplade till företagets verksamhet, 

  5. bolagets hantering av riskerna, och 

  6. centrala resultatindikatorer som är relevanta för verksamheten.

När hållbarhetsrapporten finns i förvaltningsberättelsen följer den i princip de regler som gäller för Årsredovisning vad gäller tid för färdigställande och registrering hos Bolagsverket.

För hållbarhetsrapporten gäller som grundregel en begränsad revision. Revisorn ska endast uttala sig om att bolaget har upprättat en hållbarhetsrapport eller inte. Revisorn måste alltså göra någon form av granskning.

Reglerna om hållbarhetsrapport trädde i kraft den 1 december 2016 och tillämpas från och med räkenskapsår som inleds efter den 31 december 2016 (det vill säga räkenskapsåret 2017 med inlämning till Bolagsverket år 2018).

Lagar och regler

6 kap. 10-14 §§ årsredovisningslagen (1995:1554)

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...