Rätt Bolagsrätt 2021 – Robert Sevenius

Information till bolagsstämma

 

Bolagsstämman är ett beslutsmöte som kräver ett informationsunderlag för de beslut som ska fattas. En viktig och tidskrävande del av förberedelsen inför en bolagsstämma är att ta fram materialet som aktieägarna ska få ta del av.

Aktiebolagslagen innehåller flera regler om vilka handlingar som ska finnas tillgängliga för aktieägare på själva stämman och inför stämman. Vilka handlingar som ska presenteras för aktieägarna varierar givetvis beroende på vilka beslut som ska fattas på stämman. Vid en årsstämma ska dock normalt viss standarddokumentation läggas fram.

Tillgängliga handlingar på årsstämman

På en årsstämma ska följande handlingar finnas tillgängliga:

Handling

Regel

Kallelse och dagordning

Kallelsen inklusive dagordning samt förslag till beslut ska utfärdas enligt reglerna för kallelse och även finnas tillgänglig på stämman.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse

Handlingarna ska finnas tillgängliga på stämman (ABL 7:25 och ABL 7:56 b).

Aktiebok

”Innehållet i aktieboken” ska finnas tillgängligt på stämman (ABL 7:28). I kupongbolag innebär det att hela aktieboken ska finnas där, men om aktieboken förs elektroniskt räcker det med en utskrift som visar ägarförhållandena på stämmodagen. I avstämningsbolag ska utskriften visa ägarförhållandena fem vardagar före bolagsstämman.

Förslag till vinstutdelning

Om styrelsen föreslår vinstutdelning ska förslaget samt ett motiverat yttrande från styrelsen om utdelningens försvarlighet finnas tillgängligt på stämman (ABL 18:7 och 18:14), Vinstutdelning.

Handling

Regel

Revisorsyttrande om ersättning till ledande befattningshavare

I förekommande fall ska i börsbolag revisorns yttrande kring ersättning finnas tillgängligt (ABL 7:56 b).

Valberedningens förslag och yttrande

I börsbolag och andra bolag som följer svensk kod för bolagsstyrning ska valberedningen presentera sina förslag och motiveringar (SBK 2.7).

Utöver dessa informationshandlingar bör stämman ha centrala handlingar tillgängliga för referens som bland annat bolagsordningen, tidigare stämmoprotokoll, tidigare årsredovisningar, eventuella granskningsrapporter, med mera.

Information inför stämman

Många av de uppräknade handlingarna ska finnas tillgängliga minst två veckor (tre veckor i börsbolag) före stämman. Det sker i börsbolag och andra större bolag framförallt genom publicering på bolagets webbplats. De ska även skickas till den aktieägare som begär det utan kostnad om han eller hon uppger sin postadress.

Inför stämman ska följande handlingar finnas tillgängliga:

 • Årsredovisning (ABL 7:25, 7:56 b)

 • Revisionsberättelse (ABL 7:25, 7:56 b)

 • Förslag till vinstdelning och styrelsens yttrande (ABL 18:7, 18:14)

 • Fullmaktsformulär, i börsbolag (ABL 7:54 a)

 • Formulär för poströstning, i börsbolag (ABL 7:56 c)

 • Revisorns yttrande kring ersättning finnas tillgängligt (ABL 7:56 b)

 • Valberedningens förslag och motivering (SBK 2.6)

Information med elektroniska hjälpmedel

I börsbolag kan information lämnas till aktieägare med elektroniska hjälpmedel även när det i lagen anges att informationen ska lämnas på något annat sätt. Elektroniska hjälpmedel får endast användas om bolaget har tillförlitliga rutiner för att identifiera aktieägarna. Bolaget kan meddela aktieägaren genom brev att framtida information kan komma att lämnas med elektroniska hjälpmedel, om inte aktieägaren uttryckligen motsätter sig detta.

Informationens kvalitet

Liksom vid styrelsemöten finns det ett kvalitetskrav på den information som lämnas till aktieägarna inför och på en bolagsstämma. Det finns dock inte en generell regel om detta i aktiebolagslagen. I Svensk kod för bolagsstyrning som ska tillämpas av svenska börsbolag finns dock en generell princip beskriven i ingressen till reglerna om bolagsstämma: ”Bolagsstämma ska förberedas och genomföras på ett sådant sätt att förutsättningar skapas för aktieägarna att utöva sina rättigheter på ett aktivt och välinformerat sätt.”

Det förekommer dock på flera ställen att lagreglerna understryker att information ska framställas tydligt, till exempel ska styrelsen i dagordningen ange ärendena tydligt.

Lagar och regler

7 kap. 24-25, 28, 54 a, 56 b, 56 c och 64-67 §§, 18 kap. 7 och 14 §§ aktiebolagslagen (2005:551)

1. ingress, 2.6-2.7 Svensk kod för bolagsstyrning

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2020 2021 2022
Schablonbelopp 177 100 183 700 187 550

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2020 2021 2022
Räntesats 0,50 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10 0,23

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...