Rätt Bolagsrätt 2022 – Robert Sevenius

Initiativrätt till ärende

Definition

Aktieägarens initiativrätt är en rätt för aktieägare att ta initiativ till att ett ärende förs upp på dagordningen till en bolagsstämma. Styrelsen är i princip skyldig att ta med ärendet i kallelsen och stämman ska behandla ärendena som inkluderats i dagordningens kallelse.

Tidsramar för initiativrätten

Initiativtagaren måste dock följa vissa regler för att få upp sitt ärende på bolagsstämman. Aktieägaren ska skriftligen begära att ärendet behandlas hos styrelsen. Skriftlighetskravet bör inte utesluta att styrelsen kan ta emot ärendet via e-post eller annan elektronisk meddelandetjänst, men aktieägaren bör i det fallet ställa en kontrollfråga om det är ett acceptabelt kommunikationsmedel. Begäran ska ha inkommit en vecka före den föreskrivna tiden för kallelsen (Kallelse till bolagstämma). Det innebär att aktieägare som vill vara säkra på att få ett ärende behandlat på en bolagsstämma behöver skicka ärendet så att styrelsen får det sammanlagt sju veckor före stämman. Eftersom stämmotidpunkterna varierar, utom ordinarie stämmor vars tidpunkt uttryckligen fastställts i bolagsordningen, bör aktieägaren vara ute i god tid och kanske även i förväg ta kontakt med styrelsen för att fråga när ett ärende till stämman bör ha kommit in.

Styrelsen kan välja att även ta med ett för sent ankommet ärende i kallelsen om det rent praktiskt kommer till styrelsen i tid för denna att få med det i kallelsen, troligen minst en vecka före den faktiska tidpunkten för utfärdandet av kallelsen. Om ärendet kommit in i tid får bedömas med hänsyn till omständigheterna i det konkreta fallet.

I börsbolag ska tidpunkten för aktieägares anmälan av ärende till stämma offentliggöras på bolagets webbplats, utan dröjsmål efter att tidpunkten för stämman fastställts eller för årsstämma senast i samband med tredje kvartalsrapporten.

Andra förutsättningar för aktieägarens initiativrätt

Initiativet ska avse ett beslutsärende för bolagsstämman i ett aktiebolag. En aktieägare kan alltså inte begära information eller att få svar på en fråga, Frågerätt för aktieägare. Aktieägaren kan inte heller genom initiativrätten begära att få en tid för att göra ett allmänt uttalande på stämman.

Om bolagsstämmans beslut till stöd för aktieägarens förslag uppenbart skulle strida mot aktiebolagslagen eller bolagsordningen så kan bolagsstämman vägra att behandla ärendet.

Lagar och regler

7 kap. 16 § aktiebolagslagen (2005:551)

1.1 Svensk kod för bolagsstyrning