Rätt Bolagsrätt 2021 – Robert Sevenius

Initiativ till styrelsemöte

Vid sidan av de styrelsemöten som planerats in under arbetsåret finns tillfällen när styrelsen kan sammankallas på grund av plötsliga händelser och yttre omständigheter.

En situation är om styrelseordföranden anser att möte bör hållas. Styrelsens ordförande har rätt att kalla till styrelsemöte när han eller hon anser att det behövs. Styrelseordföranden har till uppgift att hålla kontakt med bolagets aktieägare, företagsledningen och de övriga styrelseledamöterna. I denna roll kan ordföranden se behov av att hålla extra styrelsemöten. Behovet uppstår vanligtvis inom styrelsens arbetsuppgifter rörande bolagets förvaltning och organisation i en fråga som inte kan avgöras av verkställande direktör och som inte kan vänta till nästa schemalagda styrelsemöte. Ett exempel är att verkställande direktören måste entledigas och ersättas på grund av yttre omständigheter som sjukdom eller eventuella oegentligheter. I ordförandens roll ligger alltså enligt regeln att löpande ta ställning till om det kan finnas behov av att sammankalla till ett extra styrelsemöte.

Tänk på

Ordföranden är alltså skyldig att självständigt ta ställning till om ett extra styrelsemöte är nödvändigt. Han eller hon kan inte undvika ansvar genom att peka på att ingen signalerat att ett möte behövdes.

En andra situation när ett extra styrelsemöte måste sammankallas är om det begärs av antingen en styrelseledamot eller av bolagets verkställande direktör.

Begäran sker hos styrelseordföranden som ska kalla till styrelsemöte. Det föreligger en straffsanktion om styrelseordföranden uppsåtligen eller oaktsamt avstår från att sammankalla styrelsen efter en sådan begäran.

Ett styrelsesammanträde som begärts av styrelseledamot eller verkställande direktör bör hållas som ett fysiskt möte och inte ett möte Per capsulam, eftersom mötet kan ha begärts i syfte till informationsutbyte och diskussion snarare än ett formenligt beslut. Den person som begärt mötet kan dock godkänna att mötet sker per telefon eller per capsulam.

Erinringar från revisor

Det finns dessutom en plikt för styrelsen att hålla sammanträde om revisorn kommer med erinringar, Erinran från revisor.

Lagar och regler

8 kap. 18 §, 30 kap. 1 § aktiebolagslagen (2005:551)

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...