Innehåll

Definition

En insider är en person som har tillgång till insiderinformation rörande ett noterat bolag. Det kan uppstå information i en specifik situation eller på grund av personens ledande ställning i bolaget. En person som regelbundet får insiderinformation genom sin ställning i bolaget kallas insynsperson.

Med insiderinformation menas:

 1. information av specifik natur,

 2. som inte har offentliggjorts,

 3. som direkt eller indirekt rör en eller flera emittenter eller ett eller flera finansiella instrument, och

 4. som, om den offentliggjordes, sannolikt skulle ha en väsentlig inverkan på priset på dessa finansiella instrument eller på priset på relaterade finansiella derivatinstrument.

Definitionen av insiderinformation hämtas från EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR, Market Abuse Regulation). MAR är direkt tillämpning som nationell lag i EU och EES.

I Börsbolag samt på Reglerad marknad och Handelsplattform är insiderinformation, marknadsmissbruk och insynshandel reglerade företeelser.

Lagstiftaren har länge försökt hindra att personer ska kunna utnyttja skadliga informationsövertag vid handel på aktiemarknaden. Det är viktigt för marknadens funktion att relevant information är tillgänglig för alla aktörer samtidigt. Grundregeln för insiderinformation är att bolagen själva ska offentliggöra informationen så snart som möjligt, så att marknaden kan göra en korrekt bedömning av bolaget. Det innebär att insiderinformation typiskt sett är ett övergående tillstånd (dvs. det är inte detsamma som en Företagshemlighet).

Insiderbrotten

Därför finns en specialstrafflag som straffbelägger vissa allvarliga insiderförseelser:

 • Insiderbrott genom handel (att för egen eller annans räkning köpa eller sälja finansiella instrument eller ändra eller återkalla en order).

 • Insiderbrott genom råd (att med råd eller uppmaning få annan att köpa, sälja, ändra eller återkalla).

 • Insiderbrott genom att följa råd (att handla i enlighet med råd som i förra punkten).

 • Obehörigt röjande av insiderinformation.

 • Marknadsmanipulation genom falska signaler (att handla, lägga order eller agera på ett sätt som skickar falska eller vilseledande signaler om pris, tillgång eller efterfrågan).

 • Marknadsmanipulation genom att låsa priset (att handla, lägga order eller agera så att priset sätt på en onormal nivå).

 • Marknadsmanipulation genom falska förespeglingar (att handla, lägga order eller agera på ett sätt som påverkar priset genom att utnyttja falska förespeglingar).

 • Marknadsmanipulation genom falsk informationsspridning (att sprida information som ger falska eller vilseledande signaler).

 • Marknadsmanipulation genom falska prisuppgifter (att sprida falska eller vilseledande uppgifter om ingångsvärden eller manipulera referensvärden).

För samtliga insiderbrott av normalgrad är straffet fängelse i högst två år. För grova insiderbrott och marknadsmanipulationer är straffet fängelse i högst sex år. För ringa brott döms inte till straffrättsligt ansvar, men administrativa sanktioner kan uppkomma.

Administrativa sanktioner från Finansinspektionen

Nytt sedan februari 2017 är att det, vid sidan av det straffrättsliga systemet, finns ett administrativt sanktionssystem för insiderförseelser. Det straffrättsliga systemet är för uppsåtliga handlingar medan det administrativa systemet reglerar oaktsamhetshandlingar. Finansinspektionen (FI) har tillsyn över flera ytterligare typer av möjliga förseelser från marknadsaktörer, emittenter, insynspersoner och insider. FI kan utdöma kännbara sanktioner för bland annat:

 • Att inte inrätta system mot insiderhandel och marknadsmanipulation.

 • Att inte rapportera misstänkta ordrar till FI.

 • Att inte offentliggöra insiderinformation.

 • Att inte föra insiderförteckning.

 • Att personer i ledande ställning och deras närstående inte anmäler egna transaktioner.

 • Att inte föra insynsregister.

 • Att sprida osaklig information eller inte uppge intressekonflikter.

Sanktionerna kan vara kännbara och varierar beroende på typ av regelöverträdelse, vem som utfört handlingen samt vinsten eller kostnadsbesparingen på grund av regelöverträdelsen. Se tabellen.

Regelöverträdelse

Juridisk person

Fysisk person

Marknadsmissbruk

· Insiderhandel

· Olagligt röjande av insiderinformation

· Marknadsmanipulation

Maximalt, det högsta av:

a) 15 miljoner euro*

b) 15 % av den juridiska personens omsättning

c) 3 x vinsten från affären

d) 3 x kostnadsbesparingen

Maximalt, det högsta av:

a) 5 miljoner euro *

b) 3 x vinsten från affären

c) 3 x kostnadsbesparingen

Andra överträdelser

· Underlåtelse att inrätta marknadsövervakning

· Underlåtelse att offentliggöra insiderinformation

· Underlåtelse att underrätta FI om försenat offentliggörande

Maximalt, det högsta av:

a) 2,5 miljoner euro *

b) 2 % av den juridiska personens omsättning

c) 3 x vinsten från affären

d) 3 x kostnadsbesparingen

Maximalt, det högsta av:

a) 1 miljon euro*

b) 3 x vinsten från affären

c) 3 x kostnadsbesparingen

Andra överträdelser

· Reglerna om insiderförteckning

· Insynspersoners anmälan av egenhandel

· 30-dagars handelsförbud

· Reglerna för investeringsrekommendationer

Maximalt, det högsta av:

a) 1 miljon euro*

b) 2 % av den juridiska personens omsättning

c) 3 x vinsten från affären

d) 3 x kostnadsbesparingen

Maximalt, det högsta av:

a) 500 tusen euro*

b) 3 x vinsten

c) 3 x kostnadsbesparingen

* Det belopp som i svenska kronor motsvarar lagens gränsvärde per den 2 juli 2014 (€ 1 = SEK 9,1571).

Förteckningar över insider och insyn

Till kraven på bolagen och personer i ledande ställning hör bland annat att ha kontroll över sin insiderinformation och vilka personer som har tillgång till den. Endast person som har anledning till att ta del av insiderinformation på grund av sina uppgifter i bolagen ska ha sådan information. Därför måste bolagen föra dels en insiderförteckning (en lista över personer som fått ta del av en specifik information, till exempel vid ett offentligt uppköpserbjudande), dels en insynsförteckning (en lista över personer i ledande ställning som kan antas regelbundet ha insiderinformation och deras närstående).

Insynspersoners rapportering och 30-dagarsförbudet

Personer i ledande ställning och deras närstående ska anmäla transaktioner i de bolag som de har insyn i till Finansinspektionen och till bolaget. Om den sammanlagda volymen (både köp och försäljning utan nettning) uppgår till 5 000 euro under ett år ska varje transaktion anmälas genast, senast inom tre affärsdagar efter transaktionen genomfördes. FI har en e-tjänst för anmälan av insynstransaktioner och allmänheten kan även se vilka transaktioner som genomförts (Insynsregistret).

Personer i ledande ställning är förhindrade att genomföra transaktioner, direkt eller indirekt för egen eller annans räkning, i det bolag man har insyn i under en period om 30 dagar före offentliggörandet av en delårsrapport eller bokslutskommuniké. Det finns dock undantag för exceptionella omständigheter, bland annat finansiella svårigheter.

Lagar och regler

lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

2 kap. 1, 3 och 4 §§ lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden

art. 7 och 16-20 marknadsmissbruksförordningen ”MAR” (Europaparlamentets och rådets förordning nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk)