Innehåll

Definition

Ett interimsbevis är ett värdepapper som bevisar att innehavaren kommer att ha rätt att teckna aktier. Interimsbeviset är avsett att ersättas med en utgiven aktie. Interimsbevis kallas även för betald tecknad aktie (BTA).

Syftet med att ställa ut interimsbevis är att rättighetsinnehavaren ska kunna sälja eller köpa interimsbevis redan innan emissionen av aktier är genomförd. Interimsbevis är alltså överlåtbara. I huvudsak är reglerna om fysiska Aktiebrev tillämpliga på interimsbevis.

En förutsättning för en aktieägare att få ut ett interimsbevis är att han eller hon är införd i aktieboken. Aktien som interimsbeviset motsvarar behöver inte vara betald, men är den det kan aktieägaren få det antecknat på beviset. Interimsbevis ska innehålla ett villkor om att aktiebrev lämnas ut bara om interimsbeviset återlämnas.

Lagar och regler

6 kap. 9 § aktiebolagslagen (2005:551)