Rätt Bolagsrätt 2021 – Robert Sevenius

Jäv för revisor

Definition

Jäv är en rättslig situation där en person, till exempel en revisor, som utför ett uppdrag eller fattar beslut har ett eget intresse som kan strida mot bolagets intresse.

Jäv för revisorer är särskilt betydelsefullt i aktiebolagslagen eftersom revisorn är ett bolagsorgan som ska upprätthålla en oberoende roll gentemot bolaget. Det ligger i arbetsrollen som Revisor att utföra sitt arbete med integritet, saklighet och utan ovidkommande hänsyn. Extern Revision av aktiebolagets räkenskaper och förvaltning är grundläggande för bolagsstyrningen.

Regler om revisors jäv finns i både aktiebolagslagen och revisorslagen.

Jävsregeln och jävssituationerna

I aktiebolagslagen regleras flera situationer där en revisor är förbjuden att inneha uppdraget som revisor i ett aktiebolag. En person får inte vara revisor om han eller hon står i följande relation till det granskade bolaget:

 • Äger aktier i bolaget

 • Äger aktier i annat bolag i samma koncern

 • Är styrelseledamot eller verkställande direktör i bolaget eller dotterbolag

 • Biträder vid bolagets bokföring, medelsförvaltning eller internkontroll

 • Är anställd eller på annat sätt har en underordnad eller beroende ställning i förhållande till bolaget

 • Är anställd hos eller beroende i förhållande till styrelseledamot, verkställande direktör eller någon som biträder vid bokföring, medelsförvaltning eller internkontroll

 • Är verksam i samma företag som yrkesmässigt biträder bolagets grundbokföring (vid större bolag, all bokföring), medelsförvaltning eller internkontroll

 • Är gift eller sambo med styrelseledamot, verkställande direktör eller någon som biträder vid bokföring, medelsförvaltning eller internkontroll

 • Är syskon eller släkting (i direkt upp- eller nedstigande led) till styrelseledamot, verkställande direktör eller någon som biträder vid bokföring, medelsförvaltning eller internkontroll

 • Är svåger eller svägerska till styrelseledamot, verkställande direktör eller någon som biträder vid bokföring, medelsförvaltning eller internkontroll

 • Står i skuld till bolaget eller annat koncernbolag eller har en förpliktelse som bolaget eller koncernbolag ställt säkerhet för

Den som enligt jävskriterierna inte är behörig att vara revisor i ett moderbolag är inte heller behörig att vara revisor i ett dotterbolag till samma moderbolag.

I revisorslagen finns också omfattande jävsregler som sammanfattningsvis innebär att revisorn inför och under varje uppdrag ska pröva om det finns intressekonflikter som kan rubba förtroendet för revisorns roll som opartisk och objektiv granskare. Denna prövning av intressekonflikter är en svår och viktig fråga inom de alltmer internationella revisionsbyråerna. Om det finns eller uppstår sådana intressekonflikter ska revisorn avböja eller avsäga sig revisionsuppdraget. Revisorsinspektionen får i vissa situationer lämna förhandsbesked och undantag rörande de reglerade intressekonflikterna.

Följderna av jäv

De jävsförhållanden som uppräknas i de båda regelverken ska i första hand revisorn själv hålla reda på. Revisorn är skyldig att anmäla till styrelsen om jäv enligt aktiebolagslagen föreligger så att styrelsen kan se till att en ny revisor tillsätts, vanligtvis genom att kalla till bolagsstämma. Styrelsen är skyldig att vidta sådana åtgärder om den får information om revisorns jäv.

Om en annan person, till exempel en aktieägare, borgenär eller helt utomstående person, finner att revisorn är jävig kan en anmälan till Bolagsverket göras. Bolagsverket ska då utse en revisor. Ansökan görs på Bolagsverkets blankett nr 719, Ansökan om att Bolagsverket utser revisor eller särskild granskare. Ansökan kostar inget.

Ett beslut av bolagsstämman att tillsätta en jävig revisor kan bli föremål för Klander. Beslutet ska då klandras inom tre månader från beslutstillfället. Även sådana stämmobeslut som är baserade på revisorns uttalanden och rekommendationer, bland annat bolagsstämmans fastställelse av resultat- och balansräkning, kan klandras.

Disciplinära åtgärder mot revisorn kan utdömas av Revisorsinspektionen om jävsbestämmelserna inte följs.

Lagar och regler

9 kap. 17 och 24-25 §§, 29 kap. 2 § aktiebolagslagen (2005:551)

21-23 och 32-35 §§ revisorslagen (2001:883)

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...