Rätt Bolagsrätt 2021 – Robert Sevenius

Jäv för styrelseledamot

Definition

Jäv är en rättslig situation där en person, till exempel en styrelseledamot, som utför ett uppdrag, handlägger ett ärende eller fattar beslut där han eller hon har ett eget intresse som kan strida mot bolagets intresse.

Reglerna kring styrelseledamöters jäv är centrala för förvaltningen i aktiebolag. Jäv innebär att förtroendet för en person i förtroendeställning är satt i tvivel i en konkret situation där den jäviga personen har möjlighet att dra personliga ekonomiska fördelar av sin ställning. Bakgrunden till jävsreglerna är ledamots särskilda ställning som uppdragstagare i förhållande till bolaget, vilken medför en omfattande lojalitets- och omsorgsplikt, Styrelseledamot.

Jävsregeln och jävssituationerna

Aktiebolagens jävsregler för styrelseledamöter preciserar tre situationer:

  • Ledamoten är direkt part i ett avtal med bolaget.

  • Ledamoten har ett väsentligt intresse som kan strida mot bolagets intresse i ett avtal mellan bolaget och en tredje person.

  • Ledamoten företräder ensam eller tillsammans med någon annan en juridisk person i ett avtal mellan bolaget och den juridiska personen.

I de tre situationerna är ledamoten förbjuden att handlägga ärendet, det vill säga ledamoten får vare sig förbereda ärendet för styrelsens behandling eller delta i styrelsens beslut i ärendet. Jävsregeln anses även hindra en jävig ledamot från att som representant för bolaget ingå avtal som berörs i de tre situationerna.

Situationerna rör avtal med parter utanför bolaget. Alla handlingar i samband med avtal och förhandlingar innefattas i jävssituationerna, bland annat anbud, accept, förlängning, eftergifter, reklamation, uppsägning, hävning och andra ensidiga rättshandlingar inom ramen för ett avtalsförhållande i vid mening. Begreppet avtal ska tolkas vidsträckt. Dessutom jämställs avtal i denna bestämmelse med rättegång eller annan talan. Begreppet inkluderar dock inte bolagsrättsligt interna mellanhavanden mellan bolaget och styrelseledamoten som aktieägare. Det hindrar inte olika förslag och val i bolagsstämma och styrelse.

En jävig ledamot anses inte närvarande på styrelsemötet och bör inte vara närvarande vid diskussionen av ärendet. Det innebär att styrelsens beslutsförhet måste kontrolleras. Styrelseordföranden bör försöka informera sig om jävssituationer på förhand så att styrelsen kan förberedas på eventuella svårigheter i beslutsfattandet, Beslutsförhet för styrelsen.

Undantag från jävssituationerna

Jävsbestämmelserna gäller inte om styrelseledamoten är ägare till samtliga aktier i bolaget, antingen genom direkt ägande eller indirekt ägande.

Den tredje jävssituationen, det vill säga jäv som ställföreträdare för avtalspart, gäller inte om bolagets motpart i avtalet är ett företag inom samma Koncern eller företagsgrupp.

Följderna av jäv

Ett beslut som fattas med deltagande av en eller flera jäviga styrelseledamöter blir inte ogiltigt. Beslutet kan vara fattat av en beslutsför styrelse även när de jäviga ledamöterna räknas bort.

Beslutet och avtalet är inte bindande för bolaget om motparten är medveten om att beslutet tagits trots att det förelåg en jävssituation. En ondtroende motpart kan alltså medföra att avtalet blir ogiltigt, men det är den som påstår att det föreligger en sådan ond tro som har bevisbördan.

Uppkommer det en skada på grund av det jäviga beslutet kan skadeståndstalan göras i enlighet med de generella skadeståndsreglerna i aktiebolagslagens 29:e kapitel.

Lagar och regler

7 kap. 23 §, 8 kap. 23 och 42 §§ 2 st. aktiebolagslagen (2005:551)

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...