Innehåll

Rätt Bolagsrätt 2021 – Robert Sevenius

Juridisk person

Definition

En juridisk person är en organisation eller institution som har förmåga (kapacitet) att ha rättigheter och skyldigheter inom den svenska rättsordningen.

Juridisk person är alltså en organisation som behandlas på samma sätt som en enskild människa i rättsregler och rättsordning. Den juridiska personen upphöjs till samma nivå som en fysisk person. Den juridiska personen är ett rättssubjekt, det vill säga den juridiska personen är ett ”subjekt” i lagens mening och inte ett objekt. I bolagsrättsliga sammanhang är det ibland viktigt att skilja på juridiska personer och fysiska personer, men båda är personer utifrån lagstiftningens sätt att se det. Ett exempel på att aktiebolagslagen inte gör skillnad på fysiska och juridiska personer är att både en styrelseledamots sambo och samma styrelseledamots bolag ses som närstående personer till styrelseledamoten vid tillämpning av Låneförbudet.

Tänk på

Det är viktigt att skilja på å ena sidan den juridiska personen och å andra sidan de fysiska personer som äger eller styr den. Företagare i bolag och andra juridiska personer måste hålla i minne är att ägaren och bolaget är två separata personer. De måste ha ”delad ekonomi” och hantera alla sina egna affärer på armslängds avstånd. Vid alla typer av transaktioner av pengar eller saker mellan företagaren och bolaget finns det rättsregler som man måste ta hänsyn till, inom bland annat bolagsrätt och skatterätt.

På samma sätt som alla rättssubjekt kan en juridisk person ha rättigheter och skyldigheter som ska respekteras. Sådana rättigheter och skyldigheter kan vara att ingå avtal, svara inför domstol, äga tillgångar och vara satt i skuld.

Rättssubjektet har alltså rättsförmåga (rättskapacitet), det vill säga kan vara föremål för rättsliga regler och skyddsintressen. En juridisk person har dessutom rättshandlingsförmåga (rättshabilitet), vilket innebär att den kan agera med rättsligt bindande verkan, till exempel att ingå avtal, utföra andra rättshandlingar och vara part i mål i domstol och andra rättsprocesser.

Inom bolagsrätten är aktiebolag och handelsbolag (inklusive kommanditbolag) juridiska personer, medan enkla bolag inte är det.

Att ett bolag är en juridisk person innebär att bolagets organ och funktionärer (som är fysiska personer) inte ingår avtal och andra rättshandlingar i eget namn utan som företrädare för bolaget, under förutsättning att de agerar inom sin Behörighet och Befogenhet.