Innehåll

Definition

En justering av ett protokoll är ett intyg om att protokollet är en fullständig och riktig redogörelse för vad som har hänt på ett möte.

Justeringen relaterar till protokollet och inte till beslutet. Beslut av stämma eller styrelse är generellt sett giltiga och kan verkställas efter att de är fattade (utom i de fall det behövs registrering av Bolagsverket). Att protokollet justeras, med de i protokollet beskrivna besluten, påverkar inte själva besluten. Missuppfattningen att justering krävs för beslutens verkställighet beror troligtvis på att så är fallet i vissa offentligrättsliga sammanhang.

Beslut om ”omedelbar justering” eller liknande har inte någon betydelse inom bolagsrätten. Justeringen påverkar inte beslutets giltighet eller dess kapacitet att verkställas. Beslutet att omedelbart justera ett beslut saknar mening eftersom protokollskrivandet och den efterföljande justeringen endast har betydelse för protokollets egenskaper i bevishänseende.