Innehåll

Rätt Bolagsrätt 2021 – Robert Sevenius

Kallelse i börsbolag

Kallelser i börsbolag utfärdas på ett särskilt detaljerat sätt som är tvingande enligt aktiebolagslagen. Se Kallelse till bolagstämma rörande grundreglerna för kallelsen.

Kallelsen i börsbolag ska ske i Post- och Inrikes tidningar och genom att kallelsen görs tillgänglig på bolagets webbplats.

Kallelsen ska dessutom skickas med post om en aktieägare begär det. Bolaget ska alltid kostnadsfritt skicka ut kallelsen per post till varje aktieägare om det rör sig om en ordinarie bolagsstämma som ska hållas på annan tid än som anges i bolagsordningen.

Samtidigt som kallelsen utfärdas ska ett börsbolag annonsera om att kallelse skett. Annonseringen sker i minst en Rikstäckande dagstidning. Bolagsordningen ska precisera vilken tidning annonsen om kallelse kommer att publiceras i.

Denna annons om kallelse skiljer sig alltså från själva kallelsen. Annonsen ska ”upplysa om att kallelse har skett”. Annonsen ska innehålla bland annat följande information:

  • Slag av bolagsstämma

  • Tid och plats för stämman

  • Förutsättningarna för att delta på stämman

  • Hur aktieägare kan få del av kallelsen

  • Om stämman rör ärenden som kräver Kvalificerad majoritet

  • Om stämman rör bolagets likvidation eller granskning av likvidators slutredovisning

Tänk på

Annonsen i tidningen är inte densamma som själva kallelsen. För att få information om detaljerna rörande stämman måste man ta del av kallelsen.

Enligt börsreglerna ska en kallelse i börsbolag även offentliggöras genom ett pressmeddelande. Enligt reglerna ska pressmeddelandet publiceras så snart manus för kallelsen skickas till Post- och Inrikes Tidningar. För börsbolag vill man inte riskera att kurspåverkande information kommer ut på aktiemarknaden i förtid.

Ett börsbolag bör alltså samtidigt genomföra följande fyra aktiviteter: publicera ett pressmeddelande om kallelsen, lägga ut kallelsen på bolagets webbplats, skicka in manus för kallelsen till Post- och Inrikes Tidningar och skicka in manus för annons om kallelse till minst en rikstäckande dagstidning.

Lagar och regler

7 kap. 56 a § aktiebolagslagen (2005:551)

3.3.2 Nasdaq Stockholm Regelverk för emittenter

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...