Rätt Bolagsrätt 2021 – Robert Sevenius

Kallelse på okända borgenärer

Definition

Kallelse på okända borgenärer är den sex månader långa process som genomförs för att se till att ett aktiebolag kan likvideras utan att fordringsägare får göra krav gällande efter upplösningen.

En kallelse på okända borgenärer är en uppmaning till bolagets borgenärer som inte tidigare varit i kontakt med bolaget under likvidationen att skriftligen anmäla sina fordringar. De borgenärer som inte anmäler sina fordringar riskerar att förlora rätten att kräva betalt för den.

Processen att kalla på okända borgenärer används utöver vid likvidation av aktiebolag även vid avveckling av dödsbon och äktenskapsskillnad. Vid likvidation är det Bolagsverket som utfärdar kallelsen, i de senare fallen är det Kronofogdemyndigheten. Kallelse sker genom ett offentliggörande (kungörelse) i Post- och Inrikes Tidningar och Bolagsverket meddelar även Kronofogdemyndigheten. Information går också ut till de kända borgenärer som räknats upp i ansökan.

Det är likvidatorn som ansöker om kallelse på okända borgenärer. Ansökan görs med Bolagsverkets blankett nr 833, Kallelse på okända borgenärer. Avgiften är 625 kronor inklusive moms under år 2021 (det är inte möjligt att göra anmälan via e-tjänst). Till ansökan ska bifogas en förteckning över bolagets kända borgenärer med deras adresser. 

Kallelsetiden är sex månader, inom vilken fordringsägare ska kontakta likvidatorn eller Bolagsverket för att inte förlora sin rätt att kräva ut fordran. De borgenärer som inte finns med i likvidatorns förteckning och som inte heller anmäler sina fordringar skriftligt inom kallelsetiden förlorar rätten att kräva betalning av sina fordringar. En borgenär kan dock kräva ut sin fordran om han eller hon visar att bolaget har känt till den före anmälningstidens utgång. 

När tiden i kallelsen har gått ut får likvidatorn ett meddelande från Bolagsverket om namn och adress för de borgenärer som har anmält sig. Likvidatorn får inte skifta ut bolagets överskjutande tillgångar till aktieägarna förrän kallelsetiden är till ända.

Lagar och regler

4-9 §§ lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer