Innehåll

Rätt Bolagsrätt 2021 – Robert Sevenius

Kallelse på okända borgenärer

Definition

Kallelse på okända borgenärer är den sex månader långa process som genomförs för att se till att ett aktiebolag kan likvideras utan att fordringsägare får göra krav gällande efter upplösningen.

En kallelse på okända borgenärer är en uppmaning till bolagets borgenärer som inte tidigare varit i kontakt med bolaget under likvidationen att skriftligen anmäla sina fordringar. De borgenärer som inte anmäler sina fordringar riskerar att förlora rätten att kräva betalt för den.

Processen att kalla på okända borgenärer används utöver vid likvidation av aktiebolag även vid avveckling av dödsbon och äktenskapsskillnad. Vid likvidation är det Bolagsverket som utfärdar kallelsen, i de senare fallen är det Kronofogdemyndigheten. Kallelse sker genom ett offentliggörande (kungörelse) i Post- och Inrikes Tidningar och Bolagsverket meddelar även Kronofogdemyndigheten. Information går också ut till de kända borgenärer som räknats upp i ansökan.

Det är likvidatorn som ansöker om kallelse på okända borgenärer. Ansökan görs med Bolagsverkets blankett nr 833, Kallelse på okända borgenärer. Avgiften är 625 kronor inklusive moms under år 2021 (det är inte möjligt att göra anmälan via e-tjänst). Till ansökan ska bifogas en förteckning över bolagets kända borgenärer med deras adresser. 

Kallelsetiden är sex månader, inom vilken fordringsägare ska kontakta likvidatorn eller Bolagsverket för att inte förlora sin rätt att kräva ut fordran. De borgenärer som inte finns med i likvidatorns förteckning och som inte heller anmäler sina fordringar skriftligt inom kallelsetiden förlorar rätten att kräva betalning av sina fordringar. En borgenär kan dock kräva ut sin fordran om han eller hon visar att bolaget har känt till den före anmälningstidens utgång. 

När tiden i kallelsen har gått ut får likvidatorn ett meddelande från Bolagsverket om namn och adress för de borgenärer som har anmält sig. Likvidatorn får inte skifta ut bolagets överskjutande tillgångar till aktieägarna förrän kallelsetiden är till ända.

Lagar och regler

4-9 §§ lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...