Innehåll

Till skillnad mot kallelse till bolagsstämman så finns det inga lagregler gällande kallelse till styrelsemöte. Varje styrelse bestämmer hur kommunikation mellan möten och kallelse till möte ska ske. Sådana beslut om arbetssättet i styrelsen fattas lämpligen vid ett Konstituerande styrelsemöte och infogas i Arbetsordning för styrelsen.

En kallelse bör innehålla datum, tidpunkt och plats för mötet samt en preliminär dagordning. Till kallelsen bör beslutsunderlag bifogas.

Kallelsen kan till exempel ske med e-post eller annat skriftligt meddelande. Det är styrelseordföranden som formellt sett sammankallar ledamöterna, men uppgiften delegeras ofta till den verkställande direktören.

Även om det inte finns några föreskrifter om själva kallelsen är beslutsunderlaget reglerat, Beslutsunderlag för styrelse.