Innehåll

Definition

Ordet kompetens har en särskild betydelse i bolagsrätten. Kompetens innebär en i lag stadgad rätt att fatta beslut i en viss fråga. Ibland används begreppet beslutskompetens för att förtydliga begreppet. Till exempel används begreppet för att säga att endast bolagsstämman har kompetens att fatta beslut om utdelning.

Ordet kompetens har i bolagsrätten alltså inte att göra med personlig kunskap, kvalitet eller kvalifikation, utan det som avses är en rättslig beslutskompetens.

Den bolagsrättsliga kompetensen är snarlik frågeställningen kring begreppsparet behörighet och befogenhet. Kompetens bör dock uppfattas som ett bredare begrepp som innefattar de två övriga. Behörighet och befogenhet rör framförallt bolagsföreträdares förmåga att genom rättshandlingar binda bolaget i relation till tredje person. Kompetens berör snarare frågan om bolagsorganens ställning och funktion i förhållande till varandra.